PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Znaczenie logistyki w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysie, jako jeden z obszarów pracy konsulatu
 
 
Więcej
Ukryj
1
zakład, Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 14-06-2021
 
 
Data akceptacji: 20-07-2021
 
 
Data publikacji: 20-07-2021
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Anna Klasa   

zakład, Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., 1 Maja 1, 05-220, Zielonka, Polska
 
 
SLW 2021;54(1):89-103
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Sytuacja polityczna, gospodarcza i społeczna w wielu krajach znacząco wpływa na pracę polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych. Nałożone przepisami prawa obowiązki dla konsula i urzędu jego obsługującego, wymagają znacznych umiejętności zarządczych, logistycznych, znajomości prawa i umiejętności sprawnego i racjonalnego działania w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych. Przepisy bazowe regulujące pracę konsulów i konsulatów nie zmieniają się, a dodatkowe sytuacje nadzwyczajne i kryzysy powodują konieczność dodatkowych działań logistycznych. Wielokrotnie praca konsulatów postrzegana jest przez pryzmat reprezentacji Polski za granicą. Rzadko podejmowany jest temat złożoności zadań konsulatów i konsuli, którzy bez organizacji logistyki i zarządzania nią nie byliby w stanie sprostać wymaganiom. Złożoność procesów i ich wpływ na organizację pracy stały się przyczyną do rozpoczęcia badań, które mają na celu pokazanie złożoności pracy, konieczności uwzględnienia dodatkowych nakładów rzeczowych, finansowych i osobowych tak, aby logistycznie konsulat mógł sprostać wymaganiom klienta (obywatela polskiego) i dostawców (instytucji państwowych w Polsce i kraju przyjmującym). Celem podjętych badań jest wskazanie znaczenia i złożoności procesów logistycznych w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysie w ramach pracy konsulatów i konsuli, przy ograniczonych zasobach ludzkich. Hipoteza badawcza została sformułowana w kilku następujących po sobie zdaniach, a mianowicie przepisy krajowe i unijne jasno i precyzyjnie określają logistyczne podejście do pracy konsula. Praca konsulatu to ciągły proces zarządzania sytuacjami nadzwyczajnymi i kryzysowymi w zmiennym środowisku. Metodologia zastosowana w niniejszym artykule to wskazanie definicji sytuacji nadzwyczajnych i kryzysu, przedstawienie ich faz i sposobu zarządzania nimi. Zaprezentowano analizę przepisów formalno-prawnych regulujących pracę konsula w obszarach opieki konsularnej, zgonów i sprowadzania zwłok/prochów do Polski, udziału konsula w resztowaniach/zatrzymaniach i więzieniach, postępowania w sytuacji klęski żywiołowej, postępowania z ochroną informacji udostępnianą państwom trzecim oraz zasad udzielania pomocy obywatelom polskim i Unii Europejskiej. Zastosowano metody badawcze: analiza przepisów prawnych, która została poparta obserwacją i własnym doświadczeniem autora oraz syntezą posiadanej wiedzy. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że praca konsulatu i konsula obejmuje złożone procesy, które nie są powtarzalne. Każdy przypadek należy traktować, jako indywidualny proces logistyczny i zarządzać nim w sposób ciągły. Należy stwierdzić, że funkcja konsula w przedstawicielstwie konsularnym lub dyplomatycznym to funkcja od spraw trudnych, nadzwyczajnych, problematycznych i kryzysowych. Z punktu widzenia zarządzania procesami logistycznymi konsul winien mieć zapewnione zasoby ludzkie i rzeczowe adekwatne do sytuacji społecznej i gospodarczej kraju przyjmującego, z uwzględnieniem liczby napływających turystów i obywateli Unii Europejskiej.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top