PL EN

Procedura recenzowania

 
a) zasady ogólne

Czasopismo Systemy Logistyczne Wojsk przyjęło politykę podwójnie ślepej recenzji, w której zarówno recenzenci, jak i autorzy pozostają anonimowi przez cały proces. Redakcja przesyła do recenzji tekst pozbawiony cech identyfikujących autorów, nie ujawniając ich tożsamości. Nie wyklucza to cytowania przez autorów własnych prac. Autorzy muszą jednak cytować swoje prace w sposób, który nie ujawnia ich tożsamości. Ponadto, Autorzy przesyłając artykuł oświadczają, że nie jest on plagiatem.

b) odrzucenie artykułu

Przesłany artykuł może zostać odrzucony w następujących przypadkach gdy:
 • redaktorzy tematyczni uznają, że jest on niezgodny z profilem czasopisma lub posiada rażące błędy,
 • proces recenzji zakończy się jednoznaczną decyzją o odrzuceniu,
 • wykryto praktykę „ghostwriting” oraz „guestauthorship”,
 • forma artykułu nie spełnia podstawowych wymagań edycji tekstu,
 • liczba przesłanych artykułów jest znacznie większa niż możliwości publikowania,
 • artykuł jest bardzo zbliżony do poprzednio odrzuconego.

We wszystkich przypadkach decyzję o odrzuceniu podejmuje komitet redakcyjny, a autorzy otrzymują powiadomienie z podanymi przyczynami odrzucenia i możliwymi kierunkami dalszych działań.

c) proces publikacji i procedura recenzji

 1. Proces recenzji i publikacji rozpoczyna się po przesłaniu nowego artykułu. Artykułowi przyjętemu do recenzji przypisuje się numer identyfikacyjny i ewidencjonuje się postęp przygotowań do publikacji. Nadany numer jest wykorzystywany w korespondencji na temat artykułu.
 2. Artykuł należy przesłać poprzez system informatyczny (po uprzednim założeniu konta) dostępnym pod adresem: https://www.editorialsystem.com/slw
 3. Przesłanie artykułu oznacza, że autorzy zgadzają się z następującymi wymaganiami: Artykuły publikowane w czasopiśmie SLW powinny zawierać innowacyjne rozwiązania, oryginalne materiały i informacje. Autorzy publikacji zamieszczanych w czasopiśmie nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia oraz akceptują ukazanie się artykułów w wersji drukowanej i internetowej czasopisma. Fotografie i rysunki w nadesłanych materiałach zamieszczane są na odpowiedzialność autorów artykułów.
 4. Artykuł przesyłany do opublikowania w czasopiśmie SLW jest wstępnie przeglądany w redakcji czasopisma. Każdy zaakceptowany przez redaktorów tematycznych artykuł podlega recenzji dwóch recenzentów, którzy nie są powiązani z jednostką naukową Autorów. Recenzentów powołuje Rada Redakcyjna (zasada podwójnej ślepej recenzji). Recenzenci wybierani są zgodnie z zasadą unikania konfliktu interesów.
 5. Informacje o autorach i recenzentach nie są ujawniane obu stronom.
 6. Recenzja polega na wypełnieniu Formularza z miejscem na dodatkowe komentarze. Recenzenci są zobowiązaniu do wyraźnego dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Przyjęcie może mieć charakter warunkowy, tzn. dopuszczenie do druku następuje po usunięciu uwag zamieszczonych przez recenzenta.
 7. Więcej niż dwóch recenzentów powołuje się obowiązkowo w przypadku artykułu o charakterze interdyscyplinarnym lub budzącym kontrowersje.
 8. Recenzja jest sporządzana w języku polskim. Za zgodą redakcji i autora recenzja może być sporządzona w innym języku.
 9. O udostępnienie dodatkowych danych (np. eksperymentalnych), wykorzystywanych przy pisaniu artykułu, recenzent może się zwracać do autora wyłącznie za pośrednictwem redakcji Systemy Logistyczne Wojsk.
 10. Każdy etap procesu recenzowania może zakończyć się jedną z trzech decyzji:
  akceptacja artykułu,
  odrzucenie artykułu,
  konieczność uzupełnienia i poprawy artykułu.
 11. W ostatnim przypadku Autorzy otrzymują komentarze od recenzentów oraz ewentualne uwagi Redaktora. Na tej podstawie Autorzy dokonują niezbędnych zmian w treści artykułu. Dopuszcza się omówienie komentarzy z recenzentem za pośrednictwem Redakcji SLW.
 12. Jednocześnie Autorzy zobowiązani są dołączyć plik, w którym odnoszą się (punkt po punkcie) do każdej uwagi zawartej w recenzji, wskazując jakie zmiany w tekście zostały wprowadzone. W przypadku gdy Autorzy nie zgadzają się z jakąś uwagą i nie dokonują na tej podstawie żadnych zmian w artykule, należy przedstawić odpowiednią argumentacje. Dopuszcza się umieszczenie odpowiedzi na recenzję na końcu przesyłanego artykułu.
 13. Gdy decyzje recenzentów są skrajnie różne, decyzje w sprawie publikacji podejmuje kolegium.
 14. Drobne i nieliczne poprawki redakcyjne mogą być wprowadzone w redakcji, bez udziału autora.
 15. Wszyscy recenzenci mają prawo do powtórnej weryfikacji artykułu przed skierowaniem go do druku.
 16. Proces recenzowania zostaje zatrzymany gdy artykuł zostaje ostatecznie odrzucony lub zaakceptowany prze obu recenzentów.
 17. Wykaz recenzentów jest publikowany w ostatnim w danym roku numerze czasopisma Systemy Logistyczne Wojsk oraz na stronie internetowej Systemy Logistyczne Wojsk.
 18. Redakcja decyduje o numerze czasopisma, w którym artykuł będzie publikowany. Decyzja ta zostanie podjęta po ostatniej korekcie artykułu.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top