PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Logistyka wojskowa - od nauk wojskowych do nauk o zarządzaniu i jakości
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Instytut Logistyki
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 24-09-2021
 
 
Data akceptacji: 20-12-2021
 
 
Data publikacji: 31-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Jałowiec   

Instytut Logistyki, Akademia Sztuki Wojennej; Wydział Zarządzania i Dowodzenia;, Chruściela 103, 00-910, Warszawa, Polska
 
 
SLW 2021;55(2):37-48
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Pomimo dynamicznych zmian zachodzących wewnątrz sił zbrojnych, jak i w ich otoczeniu zewnętrznym istota poznania i obszary zainteresowania logistyki wojskowej pozostają od lat praktycznie niezmienne. Współczesny, interdyscyplinarny charakter logistyki wojskowej jest wypadkową jej długoletniej ewolucji, przebiegającej na przestrzeni lat w ramach wielu dyscyplin naukowych, spośród których prym wiodły: nauki wojskowe, nauki techniczne, zarządzanie, ekonomia czy kwalitologia. Szerokie spektrum tzw. pól problemowych logistyk wojskowej warunkuje ich rozpatrywanie na płaszczyźnie wielu dyscyplin w ujęcie interdyscyplinarnym. Obecnie wiele argumentów wskazuje jednak na to, że dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości w wymiarze epistemologicznym i ontologicznym wykazuje najściślejsze związki poznawcze z przedmiotem badań logistyki wojskowej. Celem artykułu jest identyfikacja i ocena ewolucji logistyki wojskowej postrzeganej jako specjalności nauk wojskowych oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Podjęty do rozwiązania problem badawczy został sprecyzowany w następującej postaci: Jaki wpływ na współczesny, interdyscyplinarny wymiar logistyki wojskowej wywarła jej ewolucja od nauk wojskowych do nauk o zarządzaniu i jakości? W materiale wykorzystano szereg metod, wśród których wiodące były: analiza i synteza, kwerenda literatury przedmiotu, abstrahowanie oraz wnioskowanie. Jako metodę empiryczną wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem techniki wywiadu eksperckiego. Przyjęte podejście umożliwiło uzyskanie przekrojowego charakteru rozważań, dając jednocześnie podstawy do dalszych, poszerzonych badań tego niezwykle istotnego oraz aktualnego problemu.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top