PL EN

Dla autorów

 
[1] W przypadku artykułów przyjętych do druku pobierana jest opłata w wysokości 1000 PLN przez Systemy Logistyczne Wojsk (dotyczy artykułów zgłoszonych po 18.09.2023 r., płatność redakcja SLW pobiera po recenzjach w momencie zakwalifikowania artykułu do druku);
[2] Czasopismo akceptuje manuskrypty napisane w języku angielskim;
[3] Autor zobowiązuje się do przestrzegania standardów etycznych czasopisma;
[4] Zgodnie ze standardami określonymi dla czasopism naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, redakcja prosi Autorów o ujawnianie informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji - Procedura zabezpieczająca oryginalność publikacji;
[5] Prace należy przesyłać za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków;
[6] Artykuły muszą być opracowane zgodnie z zasadami opracowania artykułu naukowego: .docx lub .pdf;
[7] Artykuły przesyłane do Redakcji muszą być:
a) kompletne – ze wszystkimi spisami, przypisami, ilustracjami, tabelami, podpisami, precyzyjnie wpisanymi wzorami;
b) ostateczne
– zmiany autorskie podczas korekty polegają na drobnych poprawkach merytorycznych oraz językowych.
Niedopuszczalne jest usuwanie lub wstawianie znacznych partii tekstu, tabel lub materiałów ilustracyjnych po złożeniu publikacji do wydania.
[8] Czasopismo zapewnia otwarty dostęp do swojej zawartości - Polityka Open Access;
[9] Proces recenzji metodą podwójnie ślepej próby
[10] Redakcja zachowuje prawo do odrzucenia zgłoszenia bez recenzji, jeśli nie są spełnione następujące kryteria:
a) Praca nie odpowiada profilowi czasopisma;
b) Praca nie wnosi znaczącej nowej wiedzy ani wartości;
c) Praca nie przedstawia omawianych zagadnień w globalnym wymiarze;
d) Praca nie spełnia wymogów edycyjnych;
e) Jakość języka angielskiego pracy jest słaba;
f) Praca zawiera istotne błędy lub niedociągnięcia;
g) Wykorzystana jest niedostateczna bibliografia: nieaktualne pozycje, publikowane lokalnie wpisy, które nie są zawarte w bazie danych SCOPUS, Web of Science, ERIH PLUS (co najmniej 50% wpisów powinno być cytowanych w SCOPUS, Web of Science, ERIH PLUS; maks. 2 autocytaty).

AKTUALNY WZÓR WYMAGAŃ REDAKCYJNYCH ZNAJDUJE SIĘ W PLIKU:
A) Zasady opracowania publikacji naukowej - .docx
B) Zasady opracowania publikacji naukowej - .pdf
C) Szablon artykułu - .docx
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top