PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Logistyka wojskowa jako pole badawcze nauk o zarządzaniu i jakości
,
 
Aneta Pajka 1, B-D
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
War Studies University, Poland
 
2
Elsevier B.V., Poland
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 17-05-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-09-2023
 
 
Data akceptacji: 28-09-2023
 
 
Data publikacji: 30-09-2023
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Jałowiec   

Management and Command Faculty, War Studies University, Chruściela 103, 00-910, Warsaw, Polska
 
 
SLW 2023;58(1):149-160
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zakres poznania logistyki wojskowej obejmuje szereg różnorodnych problemów, wśród których priorytetową rolę odgrywają kwestie odnoszące się do zarządzania i osiąganej jakości procesów logistycznych. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, problematyce tej poświęcono wiele uwagi, a wynikiem prowadzonych, interdyscyplinarnych badań naukowych jest znaczący zbiór międzynarodowych oraz krajowych publikacji. Ich uważna analiza pozwala zidentyfikować kluczowe pola badawcze logistyki wojskowej, które stanowią główny przedmiot poznania w ramach prowadzonych badań naukowych. Warto ponadto podkreślić, że zakres wydawanych publikacji, i podejmowanych w nich problemów naukowych był w przeszłości i wciąż niezmiennie pozostaje w ścisłej korelacji do sytuacji społeczno-militarno-gospodarczej, która miała miejsce w okresie bezpośrednio poprzedzającym ich opublikowanie. Celem artykułu jest identyfikacja i ocena zakresu współczesnego poznania logistyki wojskowej w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości oraz analiza bibliometryczna przedmiotowego zjawiska. Podjęty do rozwiązania problem badawczy został sprecyzowany w następującej postaci: jakie priorytetowe kierunki badań naukowych dominują w rozwoju logistyki wojskowej w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości? W materiale wykorzystano szereg metod teoretycznych, wśród których wiodące były: analiza i synteza, abstrahowanie oraz wnioskowanie. Na podstawie przeprowadzonych analiz w artykule wskazano powiązania, podobieństwa i różnice pomiędzy badanymi konstruktami oraz sformułowano wnioski do dalszych badań z wykorzystaniem zaawansowanych metod analizy bibliometrycznej, tj. metody profilowania badawczego oraz metod analizujących powiazania pomiędzy publikacjami.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top