PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Adaptacja wybranych rozwiązań cyfrowych w obszarze logistyki wojskowej
Anton Lisnik 1, D,F
,
 
,
 
Anna Borucka 3, C,F
,
 
,
 
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Slovak University of Technology in Bratislva, Institute of Management of the Slovak University of Technology, Slovakia
 
2
Headquarters of the Border Guard, Poland
 
3
Military University of Technology, Faculty of Security, Logistics and Management, Poland
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 28-03-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-08-2022
 
 
Data akceptacji: 30-09-2022
 
 
Data publikacji: 30-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Anna Borucka   

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna, Kaliskiego 2, 01-479, Warszawa, Polska
 
 
SLW 2022;56(1):17-34
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Czwarta rewolucja przemysłowa i związana z nią transformacja cyfrowa rozwija się niezwykle dynamicznie wprowadzając istotne ulepszenia w przemyśle. Szczególnie obecna jest w procesach wytwórczych, zmieniając w sposób fundamentalny funkcjonowanie przedsiębiorstw. Jednak wiele rozwiązań technologicznych stosowanych w tym obszarze może być z powodzeniem wykorzystane również na innych płaszczyznach. Jedną z nich są siły zbrojne. W artykule autorzy dokonali analizy przykładowego procesu funkcjonowania żołnierzy w toku co-dziennego porządku dnia aby wskazać, że możliwie jest zastosowanie prostych rozwiązań z zakresu elektronicznego zbierania danych i uzyskanie wymiernych korzyści. Tak też określono główny cel badania. Aby go zrealizować autorzy dokonali szczegółowej analizy i oceny wy-branego procesu (ewidencjonowanie faktu opuszczania pododdziału przez podchorążych) wskazując jego niedoskonałości. Na tej podstawie zaproponowali rozwiązanie optymalizujące jego najważniejsze parametry (czas, niezawodność). Zaproponowane rozwiązanie, polegające na wykorzystaniu rejestratorów zbliżeniowych i błyskawicznym odczycie danych wychodzącego żołnierza pozwoliło na rozwiązanie problemu badawczego tj. odpowiedzi na pytanie: czy możliwe i zasadne jest wsparcie wybranych procesów funkcjonowania żołnierzy na pododdziale z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi przemysłu 4.0? Pozwoliło to zweryfikować hipotezę badawczą zakładającą, że zastosowanie prostych narzędzi wykorzystujących nowe technologie może w istotny sposób usprawnić funkcjonowanie badanego procesu. Osiągnięcie założonego celu badania było możliwe dzięki wykorzystaniu takich metod, narzędzi i technik badawczych jak analiza literatury, synteza, metoda obserwacyjna, analiza statystyczna, porównanie i wnioskowanie. Artykuł składa się ze wstępu a następnie z przeglądu literatury z obszaru zarówno rewolucji przemysłowej jak i modernizacji sił zbrojnych. Zasadniczą część stanowi badanie statystyczne czasów trwania procesu wypisywania się podchorążych w niezbędnej dokumentacji podczas opuszczania miejsca zakwaterowania, jego charakterystyka i ocena. Na tej podstawie zaproponowano możliwe rozwiązanie stwierdzonych niedociągnięć. Artykuł wieńczy podsumowanie przeprowadzonych analiz i wnioski końcowe, a także rekomendacje w zakresie dal-szych analiz.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top