PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Pułki logistyczne w systemie logistycznym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Management and Command, War Studies University, Poland
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 21-04-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-09-2023
 
 
Data akceptacji: 28-09-2023
 
 
Data publikacji: 30-09-2023
 
 
Autor do korespondencji
Waldemar Piotr Pawlos   

Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej, gen. A. Chruściela 103, 00-910, Warszawa, Polska
 
 
SLW 2023;58(1):81-96
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zmiany w systemie logistycznym Sił Zbrojnych RP spowodowane zwiększeniem liczebności polskiej armii wywołały konieczność modernizacji systemu zabezpieczenia logistycznego wojsk funkcjonującego w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Jedną z ostatnio wprowadzonych zmian organizacyjno-funkcjonalnych, było utworzenie pułków logistycznych, przewidzianych do realizacji zadań przydzielonych wcześniej Dywizyjnym Grupom Zabezpieczenia Logistycznego w strefie działań bezpośrednich w rejonie odpowiedzialności Dywizji. Celem artykułu jest określenie zdolności pułków logistycznych do przejęcia roli oddziałów gospodarczych w strefie działań bezpośrednich w rejonie odpowiedzialności Dywizji. Głównym problemem badawczym jest wskazanie, czy istnieje potrzeba powierzania pułkom logistycznym roli dysponentów środków budżetowych III stopnia oraz czy ich struktura organizacyjna i wzajemne korelacje z elementami terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego wojsk dadzą możliwość sprawnego i efektywnego zabezpieczenia logistycznego dywizji w rejonie jej odpowiedzialności? Koncepcja włączenia formowanych pułków logistycznych w terytorialny system zabezpieczenia logistycznego wojsk, stanowić może analogię funkcjonującego rozwiązania wykorzystywania mobilnego potencjału logistycznego służącego do zabezpieczenia jednostek (komponentów) wojskowych przez istniejące brygady logistyczne. Badania w tym zakresie oparte są o analizę materiałów źródłowych a także o wywiady eksperckie przeprowadzone wśród oficerów zajmujących stanowiska kierownicze w planistycznych i wykonawczych strukturach logistycznych Sił Zbrojnych RP. Badania podjęte w obszarze tej problematyki przyczynić się mogą, do wypracowania wstępnej koncepcji wykorzystania pułków logistycznych w ramach terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego wojsk. Z jednej strony może to odciążyć obecnie funkcjonujący terytorialny system zabezpieczenia logistycznego a z drugiej, przygotować pułki logistyczne do racjonalnego ich użycia podczas kryzysu i wojny.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top