PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Światowy program żywnościowy w globalnym klastrze logistycznym
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
The International University of Logistics and Transport in Wroclaw, Faculty of Logistics and Transport, Poland
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 08-12-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-12-2022
 
 
Data akceptacji: 30-12-2022
 
 
Data publikacji: 31-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Landmann   

Wydział Logistyki i Transportu Faculty of Logistics and Transport, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu The International University of Logistics and Transport in Wroclaw,, Sołtysowicka 19B, 51-168, Wrocław, Polska
 
 
SLW 2022;57(2):173-190
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiotem artykułu jest analiza funkcjonowania Światowego Programu Żywnościowego (World Food Pro-gram, WFP) jako wiodącej organizacji, kierującej oraz koordynującej działania w logistyce humanitarnej na poziomie Globalnego Klastra Logistycznego (GLC). WFP to wyspecjalizowana agencja ONZ powołana do zwalczania problemu głodu i wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego na świecie.W artykule przyjęto cel badawczy w postaci określenia roli Światowego Programu Żywnościowego w działaniach realizowanych w logistyce humanitarnej na poziomie Globalnego Klastra Logistycznego.Sformułowano hipotezy; WFP spełnia funkcję kierującą i koordynującą działania humanitarne wszystkich organizacji partnerskich partycypujących w GLC, oraz WFP odpowiada za rozwój globalnego łańcucha dostaw i efektywną współpracę między partne-rami w zróżnicowanych przedmiotowo operacjach w ramach logistyki humanitarnej. Osiągnię-cie celu badawczego oraz weryfikacja przyjętych hipotez było możliwe dzięki zastosowaniu metod badawczych w postaci: analizy danych zastanych (desk research), analizy dokumentów opublikowanych przez WFP, a także logicznego wnioskowania na podstawie zebranego materiału, oraz przeprowadzeniu studium przypadku (case study). W artykule wykazano, że WFP jest wiodącą agendą ONZ w GLC, przyczyniającą się do rozwoju logisty-ki humanitarnej i zaspokajania potrzeb humanitarnych społeczności w różnych częściach świata. Operacje humanitarne realizowane z inicjatywy WFP w ramach GLC można podzielić na Logistics Sector Support, Logi-stics Preparedness i Logistics Cluster Operation. Kierowana i koordynowana przez WFP pomoc humanitarna, uzupełniona o pomoc rozwojową, jest rezultatem rozwoju logistyki humanitarnej na poziomie GLC.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top