PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Administracyjno-prawne regulacje z zakresu organizacji zgromadzeń publicznych a kompetencje państwa w zakresie logistyki bezpieczeństwa
 
Więcej
Ukryj
1
The Jacob of Paradies University in Gorzów Wielkopolski, Faculty of Administration and National Security, Poland
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 15-11-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-12-2022
 
 
Data akceptacji: 30-12-2022
 
 
Data publikacji: 31-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Waldemar Bernard Kaak   

Faculty of Administration and National Security, Poland, The Jacob of Paradies University in Gorzów Wielkopolski, Teatralna 25, 66-400, Gorzów Wlkp., Polska
 
 
SLW 2022;57(2):161-172
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono administracyjno-prawne regulacje organizacji zgromadzeń publicznych w odniesieniu do kompetencji państwa w zakresie logistyki bezpieczeństwa. Celem artykułu jest wskazanie prawnych możliwości państwa w zakresie organizacji zgromadzeń publicznych. Problem badawczy został sformułowany w postaci pytania: W jaki sposób organy władzy publicznej, realizujące zadania z zakresu logistyki bezpieczeństwa państwa, swoim działaniem wypełniają konstytucyjną normę przyznającą osobie wolność zgromadzeń? Hipoteza badawcza poddana weryfikacji to: Władza publiczna ma szerokie możliwości zarówno w zakresie organizacji zgromadzeń publicznych, jak i zapewnienia ich bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia dla logistyki bezpieczeństwa zgromadzenia publicznego jest okres między jego zgłoszeniem a odbyciem. Rozważania tematu zostaną oparte na dostępnej literaturze przedmiotu, aktach normatywnych, osobistych obserwacjach, a także innych źródłach informacji obrazujących przebieg i kontrolę zgromadzeń publicznych. Kluczowe znaczenie dla rozpatrzenia tematu będzie miała również ocena władz samorządowych dokonujących oceny zarejestrowanych manifestacji, a także ich wniosków o zezwolenie na odbycie zgromadzenia lub jego zakaz. Wnioski z przeprowadzonych badań zostały sformułowane w ostatniej części artykułu. Jako najistotniejsze wnioski wskazać należy, że, władza publiczna posiada szeroki zakres kompetencji zarówno w zakresie organizacji, jak i możliwości zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Ponadto, wprowadzona w 2015 roku znowelizowana ustawa o zgromadzeniach publicznych znacząco przyczyniła się do zwiększenia uprawnień samorządów.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top