PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Koniunktura w rolnictwie warunkiem bezpieczeństwa żywnościowego gospodarki.
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości, Politechnika Warszawska, Polska
 
2
Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych
 
3
Politechnika Warszawska Wydział Zarządzania
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 07-06-2021
 
 
Data akceptacji: 20-07-2021
 
 
Data publikacji: 20-07-2021
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Liliana Lisowska   

Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości, Politechnika Warszawska, ul. Narbutta 85, 02-524, Warszawa, Polska
 
 
SLW 2021;54(1):183-198
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Rolnictwo jako dziedzina gospodarki w ostatnich latach podlega dużym przeobrażeniom. Z jednej strony staje się bardziej nowoczesne, ale z drugiej strony jego udział w tworzeniu PKB maleje. Problem badawczy koncentruje się wokół problemów zachodzących pomiędzy koniunkturą na rynku rolnym a koniunkturą ogólno gospodarczą. Z problemu badawczego wyprowadzono cel opracowania, który dotyczy zbadania zależności zachodzących pomiędzy koniunkturą na rynku rolnym a koniunkturą gospodarczą kraju. Autorzy podjęli próbę potwierdzenia tezy badawcze: Koniunktura ogólnogospodarcza kształtowana prze określone czynniki ekonomiczne wpływa na kształtowanie się koniunktury na rynku rolnym. Na podstawie wartości dodanej rolnictwa oraz Produktu Krajowego Brutto w latach 1992-2017 w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Polsce określono związek pomiędzy tymi zmiennymi. Przeprowadzono badania korelacyjne i kointegracyjne. Ogólne wnioski są zgodne. Na podstawie wyników badań można wnioskować o słabszym wzroście rolnictwa w Europie w porównaniu do Stanów Zjednoczonych. Znaleziono przesłanki do twierdzenia, że zaburzenia w rolnictwie mogą negatywnie oddziaływać na całą gospodarkę. Jest to szczególnie widoczne w Europie, stąd też rekomendacja do przyjrzenia się aktualnej polityce Unii Europejskiej. Taki wynik może być spowodowany „przeregulowaniem” gospodarki europejskiej. Problem badawczy koncentruje się wokół problemów zachodzących pomiędzy koniunkturą na rynku rolnym a koniunkturą ogólnogospodarczą. Z problemu badawczego wyprowadzono cel opracowania, który dotyczy zbadania zależności zachodzących pomiędzy koniunkturą na rynku rolnym a koniunkturą gospodarczą kraju. Autorzy podjęli próbę potwierdzenia tezy badawczej: Koniunktura ogólnogospodarcza kształtowana prze określone czynniki ekonomiczne wpływa na kształtowanie się koniunktury na rynku rolnym. Jako, że zależności pomiędzy rynkiem rolnym a koniunkturą gospodarczą jawią się jako obustronne, to interesujące jest rozpoznanie właściwości statystycznych tego procesu.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top