PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
LOGISTYKA MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH W ASPEKCIE WYMAGAŃ NORMATYWNO PRAWNYCH NA PRZYKŁADZIE LABORATORIUM WZU S.A.
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
2
WZU
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
SLW 2017;46(1):51-67
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (25)
1.
Smoliński, D. (1999 r.). Ocena ryzyka zawodowego. Gdańsk: Ośrodek Doadztwa i Doskonalenia zawodowego Sp. z o.o.
 
2.
Czapnik, E., & Wojciechowska - Piskorska, H. (2001 r.). BHP w laboratoriach chemicznych. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.
 
3.
Kwiatkowski, K., & Kwiatkowski, P. (2000 r.). Wymogi BHP i ppoż. dotyczące obiektów budowlanych i stanowisk pracy. Poradnik pracodawcy i inwestora. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.
 
4.
MG. (2006 r.). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. (Dz.U. z 2006 r. Nr 30, poz. 208 ze zm.)
 
5.
MG. (2007 r.). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z użyciem cyjanków do obróbki cieplnej metali, ich roztworów i mieszanin (Dz. U. z 2007 r., Nr 69, poz. 456).
 
6.
MG. (2010 r.). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U.2010.222.1451).
 
7.
MG. (2003 r.). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650).
 
8.
MZ. (2016 r.). Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jedn.: Dz. U z 2016 r., poz. 1488).
 
9.
MZ. (2015 r.). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z 2015 r., poz. 450 j.t.).
 
10.
Sejm RP. (2009 r.). Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 27, poz. 162 i Nr 63, poz. 395).
 
11.
Sejm RP. (2005 r.). Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, ze zm.).
 
12.
Sejm RP. (2012 r.). Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U.2012.1017 jt. ze zm.).
 
13.
Sejm RP. (2015). Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1203).
 
14.
Sejm RP. (2016 r.). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, t.j. ze zm.).
 
15.
PKN. (2005). PN-ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 
16.
Laboratorium WZU S.A. (a 2015 r.). GJ-3/1-LCh/04 Nadzorowanie wyposażenia do pomiarów i badań. Wyd. 5.
 
17.
Laboratorium WZU S.A. (d 2015 r.). GJ-3/21-LCh/04 Instrukcja analizy chemicznej kąpieli do mosiądzowania. Wyd. 8.
 
18.
Laboratorium WZU S.A. (c 2015 r.). GJ-3/23-LCh/04 Instrukcja analizy chemicznej kąpieli do miedziowania cyjankalicznego. Wyd. 7.
 
19.
Laboratorium WZU S.A. (b 2015 r.). GJ-3/2-LCh/04 Sprawdzanie szkła pomiarowego. Wyd. 4.
 
20.
Laboratorium WZU S.A. (2017 r.). GJ-3/4-LCh/16 Sprawdzanie urządzeń pomiarowych. Wyd. 2.
 
21.
Laboratorium WZU S.A. (e 2015 r.). Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynie chemicznym.
 
22.
Laboratorium WZU S.A. (f 2015 r.). Instrukcja ogólna BHP w Laboratorium.
 
23.
Laboratorium WZU S.A. (g 2015 r.). Instrukcja udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zatruć związkami cyjanków.
 
24.
WZU S.A. (2016). Księga jakości Laborium Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.
 
25.
WZU S.A. (2017). Księga Zarządzania, wyd. 7. Grudziądz: WZU S.A.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top