PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
INTEROPERACYJNOŚĆ LOGISTYKI NIEMILITARNEJ I WOJSKOWEJ W KONTEKŚCIE NAUK WOJSKOWYCH
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
2
Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.
 
 
Data publikacji: 02-11-2018
 
 
SLW 2018;49(2):158-173
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W treści niniejszego artykułu zawarte są kontrowersyjne wyrażenia z uwagi na istniejące ciągle wątpliwości, co do zasadności aktualnych regulacji w sferze podziału i nazw obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych, w dziedzinie nauk społecznych, dawnych wojskowych, jak również interpretacji pojęć wywodzących ze środowiska sojuszniczego. W artykule odniesiono się, zatem do tych kontrowersji z racji zbliżającej się reformy nauki i szkolnictwa wojskowego, zwłaszcza dotyczącej działalności naukowej. Szczególnie istotnym będzie miejsce problemów bezpieczeństwa i obronności w tych naukach oraz ranga logistyki cywilnej i wojskowej w bezpieczeństwie narodowym.
 
REFERENCJE (23)
1.
Maj, J. (2017). Nowe aspekty sztuki wojennej XXI wieku. Poznań: Wydawnictwo FNCE.
 
2.
Koziej, S. (2011). Bezpieczeństwo: istota, podstawowe. Bezpieczeństwo Narodowe II – 2011 / 18, 19-39.
 
3.
Polak, A. (2013). Sztuka wojenna. Kontekst teoretyczny i praktyczny. Zeszyty Naukowe AON nr 3(92) 2013, 219-228.
 
4.
Szulc, B. (2015). Bezpieczeństwo i obronność jako przedmiot nauki. Pismo naukowe Bellona 4/2015, 31-38.
 
5.
BBN. (2014). Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014 r.,. Warszawa: BBN.
 
6.
IWSZ. (2012). Logis 10.2012 Zabezpieczenie techniczne Sił Zbrojnych. Zasady funkcjonowania. DD/4.22. Bydgoszcz.
 
7.
Karta Narodów Zjednoczonych. Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych. (1945). San Francisco: (Dz.U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90.
 
8.
MNiSW. (2011). Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. Waszawa: (Dz. U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1065).
 
9.
MON. (2017). Decyzja 141/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 06 lipca 2017 r. w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej . Warszawa: (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 149).
 
10.
NATO NSO. (2014). AAP-6. Słownik terminów i definicji NATO. Bruksela: NATO HQ.
 
11.
RM. (2004). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego. Warszawa: (Dz. U. z 2004 r., Nr 152, poz. 1599).
 
12.
RM. (2004). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa. Warszawa: (Dz.U. z 2004 r. Nr 219 poz. 2218).
 
13.
RM. (2007). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy sam. tetyt. Warszawa : (Dz.U. z 2007 r. Nr 197 poz. 1426).
 
14.
RM. (2015). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo – obronnym. Warszawa: (Dz. U. z 2015 r., poz. 1861).
 
15.
Sejm RP. (1997). Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Warszawa: (Dz.U. 1997 r. Nr 78 poz. 483).
 
16.
Sejm RP. (2001). Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców. Warszawa: (Dz. U. z 2001 r. Nr .122. poz. 1320 ze zm.).
 
17.
Sejm RP. (2007). Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Warszawa: (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590).
 
18.
Sejm RP. (2012). ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Warszawa: (Dz.U. z 2012 r., poz. 1017 ze zm.).
 
19.
Sejm RP. (2013). Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. Warszawa): (Dz. U. z 2013 r., poz. 743).
 
20.
Sejm RP. (2015). Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Warszawa: (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 j.t.).
 
21.
Sejm RP. (a 2015). Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 j. t. ze zm.).
 
22.
SG WP. (2004). Doktryna współpracy cywilno-wojskowej Sił Zbrojnych RP – DD/9. Warszawa: MON.
 
23.
Gręzicki, M. (2018). Model zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów obronnych w pełnym cyklu ich życia. Niepublikowana rozprawa doktorska. Warszawa: WAT
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top