PL EN
ORIGINAL PAPER
INTEROPERABILITY OF CIVIL AND MILITARY LOGISTICS IN THE CONTEXT OF MILITARY SCIENCES
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
2
Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.
 
 
Publication date: 2018-11-02
 
 
SLW 2018;49(2):158-173
 
ABSTRACT
The content of this article contains controversial expressions due to the existing doubts about the validity of current regulations in the sphere of division and names of areas, fields and disciplines, in the field of social sciences, old military, as well as interpretation of terms derived from the allied environment. The article refers, therefore, to these controversies due to the upcoming reform of science and military education, especially regarding scientific activity. The place of security and defense problems in these sciences and the rank of civil and military logistics in national security will be particularly important.
 
REFERENCES (23)
1.
Maj, J. (2017). Nowe aspekty sztuki wojennej XXI wieku. Poznań: Wydawnictwo FNCE.
 
2.
Koziej, S. (2011). Bezpieczeństwo: istota, podstawowe. Bezpieczeństwo Narodowe II – 2011 / 18, 19-39.
 
3.
Polak, A. (2013). Sztuka wojenna. Kontekst teoretyczny i praktyczny. Zeszyty Naukowe AON nr 3(92) 2013, 219-228.
 
4.
Szulc, B. (2015). Bezpieczeństwo i obronność jako przedmiot nauki. Pismo naukowe Bellona 4/2015, 31-38.
 
5.
BBN. (2014). Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014 r.,. Warszawa: BBN.
 
6.
IWSZ. (2012). Logis 10.2012 Zabezpieczenie techniczne Sił Zbrojnych. Zasady funkcjonowania. DD/4.22. Bydgoszcz.
 
7.
Karta Narodów Zjednoczonych. Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych. (1945). San Francisco: (Dz.U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90.
 
8.
MNiSW. (2011). Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. Waszawa: (Dz. U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1065).
 
9.
MON. (2017). Decyzja 141/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 06 lipca 2017 r. w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej . Warszawa: (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 149).
 
10.
NATO NSO. (2014). AAP-6. Słownik terminów i definicji NATO. Bruksela: NATO HQ.
 
11.
RM. (2004). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego. Warszawa: (Dz. U. z 2004 r., Nr 152, poz. 1599).
 
12.
RM. (2004). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa. Warszawa: (Dz.U. z 2004 r. Nr 219 poz. 2218).
 
13.
RM. (2007). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy sam. tetyt. Warszawa : (Dz.U. z 2007 r. Nr 197 poz. 1426).
 
14.
RM. (2015). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo – obronnym. Warszawa: (Dz. U. z 2015 r., poz. 1861).
 
15.
Sejm RP. (1997). Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Warszawa: (Dz.U. 1997 r. Nr 78 poz. 483).
 
16.
Sejm RP. (2001). Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców. Warszawa: (Dz. U. z 2001 r. Nr .122. poz. 1320 ze zm.).
 
17.
Sejm RP. (2007). Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Warszawa: (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590).
 
18.
Sejm RP. (2012). ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Warszawa: (Dz.U. z 2012 r., poz. 1017 ze zm.).
 
19.
Sejm RP. (2013). Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. Warszawa): (Dz. U. z 2013 r., poz. 743).
 
20.
Sejm RP. (2015). Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Warszawa: (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 j.t.).
 
21.
Sejm RP. (a 2015). Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 j. t. ze zm.).
 
22.
SG WP. (2004). Doktryna współpracy cywilno-wojskowej Sił Zbrojnych RP – DD/9. Warszawa: MON.
 
23.
Gręzicki, M. (2018). Model zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów obronnych w pełnym cyklu ich życia. Niepublikowana rozprawa doktorska. Warszawa: WAT
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top