PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Informacja w procesie decyzyjnym
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
The International University of Logistics and Transport, Faculty of Logistics and Transport, Poland
 
2
Military University of Technology, Faculty of Security, Logistics and Management, Poland
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 04-06-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 29-08-2022
 
 
Data akceptacji: 30-09-2022
 
 
Data publikacji: 30-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Anna Borucka   

Instytut Logistyki, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna, Kaliskiego 2, 00-908, Warszawa, Polska
 
 
SLW 2022;56(1):147-160
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Teza, że zmienność warunków funkcjonowania organizacji nie pozostaje bez wpływu na dokonywane rozstrzy-gnięcia związane z ich funkcjonowaniem, jest punktem wyjścia do osiągnięcia założonego celu i prezentacji wyników badań. Celem podjętych badań było wykazanie znaczenia systemu informacyjnego w organizacji i unaocznienie wpływu informacji na proces decyzyjny, także pod kątem kształtowania przyszłości. W wyniku analizy szeregu opracowań teoretycznych, także zawierających wyniki przeprowadzonych badań, wysnuto sze-reg wniosków. One to jednoznacznie dowodzą, że podstawą każdego rozstrzygnięcia powinna być wiarygodna informacja. Jest to mocno podkreślone w artykule. Ukazano również potrzebę podejmowania działań ukierun-kowanych na zdobycie, w miarę szybko, nieodzownych informacji, aby stworzyć podstawy do korzystnych roz-strzygnięć dla firm, które funkcjonują w zmieniających się warunkach. Nieodzowne są także wysokie kompetencje informacyjne menedżerów. Przeprowadzone analizy jednoznacznie wskazują, że decydowanie i informacja muszą być ze sobą ściśle związane. Wyniki dociekań naukowych zawarte w publikacji wskazują również na rolę jaką ma spełniać system informacyjny w organizacji, który choć składa się z trzech etapów to są one logicznie powiązane, fazy te charakteryzuje pragmatyzm naukowy. Zawarto twierdzenie, że bez informacji nie ma decyzji. W artykule przyjęte podejście umożliwiło uzyskanie przekrojowego charakteru prezentacji wyników badań, dając jednocześnie podstawy do dalszych, poszerzonych badań tego niezwykle istotnego oraz aktualnego problemu, zwłaszcza w kontekście umiędzynarodowiania szeregu zjawisk i procesów.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top