PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Determinanty i implikacje doskonalenia relacji partnerskich we współpracy między dostawcami wyrobów metalowych a firmą typu digital marketplace działającej na rynku produkcji na zlecenie
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Czestochowa University of Technology, Faculty of Production Engineering and Materials Technology, Poland
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 23-06-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-08-2022
 
 
Data akceptacji: 30-09-2022
 
 
Data publikacji: 30-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Monika Górska   

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska, Dąbrowskiego 69, 42-200, Częstochowa, Polska
 
 
SLW 2022;56(1):127-146
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Sektor metalowy jest jednym z istotnych ogniw w całej gospodarce. Z uwagi na fakt, że istnieje silna konkurencja na tym rynku,przedsiębiorstwa chcąc utrzymać swoja pozycję muszą nieustannie dostosowywać się do zmian zachodzących w otoczeniu. Z tego powodu przedsiębiorstwa poszukują nowych rozwiązań mających poprawić ich funkcjonowanie zarówno w obszarze wewnętrznym - organizacyjnym oraz technicznym, jak i w obszarze zewnętrznym - czyli zaangażowania zewnętrznych podmiotów - klientów i partnerów. Funkcjonowanie na rynku wiąże się z koniecznością współpracy - zarówno krótko jak i długookresowej z dystrybutorami, dostawcami, firmami doradczymi oraz podwykonawcami a wzrost w tym obszarze, czyli wzrost zewnętrzny, jak pokazuje ostatnie kilkanaście lat i sukces wielu firm działających w ramach gospodarki współdzielenia, jest bardziej istotny niż rozwój wewnętrzny. Dlatego też jednym z podstawowych czynników przyczyniających się do osiągnięcia sukcesu jest kształtowanie współpracy z uczestnikami rynku. W artykule przedstawiono sposób funkcjonowania oraz możliwości doskonalenia relacji, w jakie wchodzi przedsiębiorstwo z partnerami celem oferowania produktów lub świadczenia usług o jak największym znamieniu innowacyjności. Celem pracy była ocena i analiza współpracy przedsiębiorstwa typu digitalmarketplace działającego na rynku produkcji na zlecenie z partnerami produkcyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu relacji partnerskich na jego funkcjonowanie.Przedmiotem badań było przedsiębiorstwo, zajmujące się digitalizacją tradycyjnego procesu produkcji na zlecenie za pomocą rozproszonej sieci partnerów produkcyjnych (produkcja rozproszona). Forma tzw. digitalmarketplace wymusza na badanym przedsiębiorstwie nieustanne doskonalenie narzędzi umożliwiających udostępnianie swoich usług potencjalnym nabywcom i dostawcom. Dlatego też odpowiedni dobór metod i narzędzi przez badane przedsiębiorstwo może znacząco wpłynąć na warunki i motywy podjęcia współpracy partnerów produkcyjnych przedsiębiorstwa co znalazło swoje uzasadnienie w osiąganych wynikach. W artykule dokonano analizy literatury dotyczącej współpracy i relacji partnerskich z dostawcami w produkcji rozproszonej. Przedstawiono motywy podejmowania przez przedsiębiorstwa współpracy oraz ich efekty, odnosząc te kwestie do realiów rynku metalowego. Zaprezentowano także wyniki badań ankietowych, opisując czynniki wpływające na podjęcie decyzji o współpracy przedsiębiorstwa typu Digital market place działającego na rynku produkcji na zlecenie z dostawcami ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb doskonalenia ich relacji.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top