PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
ANALIZA PROCESÓW TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO I MAGAZYNOWANIA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Poznańska
 
 
Data publikacji: 02-11-2018
 
 
SLW 2018;49(2):83-100
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie kluczowych zagrożeń bezpieczeństwa, które mają wpływ na procesy transportu wewnętrznego i magazynowania w badanym przedsiębiorstwie oraz przedstawienie możliwych rozwiązań w celu ich usprawnienia. Umożliwi to również poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z badanego zakresu, na co składa się zaprezentowanie procesów magazynowania i transportu wewnętrznego oraz ich związku z bezpieczeństwem w danym przedsiębiorstwie produkcyjnym, a w szczególności analizy wypadków oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych związanych z tymi procesami. Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano badania metodą sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki ankiety. Wykonano je na wszystkich pracownikach zatrudnionych w zakładzie, którzy mają do czynienia z transportem wewnętrznym oraz magazynowaniem. Przedstawione w pracy zagadnienia, rozważania i wnioski powstały na podstawie studiów literatury przedmiotu oraz wyników badań.
 
REFERENCJE (16)
1.
Budzik R., Michalak J., Procesy magazynowe w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Logistyka nr 2/2011.
 
2.
Butlewski M., Tytyk E., Bezpieczeństwo w technice i organizacji pracy, WPP, Poznań, 2011.
 
3.
Grzybowska K., Gospodarka zapasami i magazynem, Difin, Warszawa, 2010.
 
4.
Heinrich H. W.: Industrial Accidents Prevention, New York, Toronto, London, Mc Graw Hill Book Company, Inc. 1959.
 
5.
Jarosz K., Staniszewska E., Żywiołek J., Bezpieczeństwo pracy elementem systemu zapewnienia jakości procesów magazynowych, Logistyka nr 6 (CD1), Poznań 2012.
 
6.
Kaczmarek M., Korzeniowski A., Skowroński Z., Weselik A., Zarządzanie gospodarką magazynową, PWE, Warszawa, 1997.
 
7.
Karczewski J.T., Karczewska K.W., Zarządzanie bezpieczeństwem pracy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk, 2012.
 
8.
Krupa W.L., Zarządzanie ochroną pracy, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wolters Kluwer, Warszawa, 2014.
 
9.
Niemczyk A., Zapasy i magazynowanie, Biblioteka Logistyka, 2008.
 
10.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844).
 
11.
Skowronek Cz., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 2003.
 
12.
Stankiewicz M., Sznajder M., Badanie poziomu bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 2010.
 
13.
Studenski R., Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. Bezpieczeństwo pracy, nr 9/2000.
 
14.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1662).
 
15.
www.ciop.pl (24.04.2018).
 
16.
Zbichorski Z., Organizacja transportu wewnętrznego w zakładach przemysłu maszynowego, Wema, Warszawa, 1972.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top