PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
LISTY ZASTAWNE JAKO INSTRUMENT WSPIERAJĄCY ROZWÓJ RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W POLSCE
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa
 
 
Data publikacji: 02-11-2018
 
 
SLW 2018;49(2):65-82
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem artykułu jest analiza listów zastawnych jako instrumentów wspierających rozwój rynku kredytów hipotecznych w Polsce. Zagadnienie to jest o tyle ważne, że listy zastawne są niedoceniane przez polskie banki. Celem artykułu jest pokazanie rozwoju bankowości hipotecznej (z doniesieniem do historii) oraz wpływu nowelizacji Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych na rozwój rynku kredytów hipotecznych w Polsce. Artykuł jest oparty na następującej hipotezie: nowelizacja zasad funkcjonowania banków hipotecznych i listów zastawnych pozytywnie wpłynie na rozwój bankowości hipotecznej w Polsce. Analizę zilustrowano danymi z raportów NBP, KNF i BIK.
 
REFERENCJE (21)
1.
Dekret z 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych, Dz. U. Nr 52, poz. 410; Dekret z 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych instytucji kredytu długoterminowego, Dz. U. Nr 52, poz. 411; Dekret z 25 października 1948 r. o reformie bankowej, Dz. U. Nr 36, poz. 279.
 
2.
Gąsowska A. (2000), Bankowość hipoteczna, Poltext, Warszawa.
 
3.
Gostomski E. (1998), Banki hipoteczne i listy zastawne, Materiały Studialne”, nr 12, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk.
 
4.
Kabulski A. (1999), Bank hipoteczny jako bank specjalistyczny w polskim systemie bankowym cz. I, Biuletyn Bankowy z 1999 r., nr 7.
 
5.
Kredyt trendy, Raport kwartalny Biura Informacji Kredytowej, marzec 2017 r.
 
6.
Miklaszewska E. (2010), Bank na rynku finansowym. Problemy skali, efektywności i nadzoru, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
7.
Raport z prac Grupy ds. emisji listów zastawnych przez banki, UKNF 2013 r., Warszawa.
 
8.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012.
 
9.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 17 marca 1928 r. o prawie bankowym, Dz. U. z 1928 r. Nr 34, poz. 321.
 
10.
Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2015 r., NBP, Warszawa 2016 r.
 
11.
Rudke M. (2017), Banki hipoteczne nie opcją lecz kosztowną koniecznością, Parkiet.
 
12.
Szelągowska A. (2010), Współczesna bankowość hipoteczna, CeDeWu, Warszawa.
 
13.
Tylińska J. (2016), Bezpieczny papier długoterminowego finansowania, Bank, nr 7-8 (279) lipiec-sierpień 2016 r.
 
14.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm).
 
15.
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 2003 nr 60 poz. 535 z późn. zm.).
 
16.
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. 1997 nr 139, poz. 934 z późn. zm).
 
17.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. 1997 nr 140 poz. 940 z późn. zm.).
 
18.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim Dz. U. Nr 140, poz. 938 z późn. zm.).
 
19.
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. 2012 poz. 855 z późn. zm.).
 
20.
Ustawy Prawo bankowe (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939 z późn. zm.).
 
21.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top