PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
LOGISTYKA SIŁ ZBROJNYCH ELEMENTEM SYSTEMU PROCESÓW ORGANIZACJI
 
 
 
Więcej
Ukryj
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
Data publikacji: 31-12-2020
 
SLW 2020;53(2):103–114
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł nawiązuje do dyskusji na temat rozpatrywania sił zbrojnych jako organizacji procesowej oraz roli i miejsca logistyki jako jej elementu. Wskazano umiejscowienie logistyki w systemie procesów zachodzących w siłach zbrojnych i zaproponowano architekturę megaprocesu zarządzania zasobami logistycznymi oraz scharakteryzowano powiązania procesowe istniejące między procesem zarządzania zasobami logistycznymi a procesami będącymi częścią jego otoczenia systemowego. Wskazano również na istotę powiązań wewnątrz procesu logistycznego. W podsumowaniu wskazano na potencjalne korzyści stosowania podejścia procesowego dla funkcjonowania logistyki sił zbrojnych oraz sformułowano wnioski końcowe.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (13)
1.
BRZEZIŃSKI M. (2005). Logistyka Wojskowa. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.
 
2.
DZIEDZIC J. (2020). Siły Zbrojne – organizacją procesową. Konferencja naukowa pt. Nauka dla obronności i środowiska organizowana przez Politechnikę Poznańską. 24.09.2020. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - ITWL.
 
3.
FICOŃ, K. (2015). Trzy logistyki. Wojskowa, kryzysowa, rynkowa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza BEL Studio Sp. z o.o.
 
4.
GRAJEWSKI, P. (2007). Organizacja procesowa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
5.
GRAJEWSKI, P. (2012). Procesowe zarządzanie organizacją. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
6.
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Art. 26 (Dz. U. z 2009 r. nr 114 poz.946 z dnia 21.10.2009).
 
7.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ (2003). Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 255/MON z dnia 10 września 2003 r. w sprawie wdrażania i użytkowania Jednolitego Indeksu Materiałowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2003r. Nr. 14, poz. 160).
 
8.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ (2014). Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 3/MON z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymogi w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 7 stycznia 2014r. poz. 11).
 
9.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ. (2009). Metodyka analiz i optymalizacji procesów logistycznych w resorcie Obrony Narodowej. Warszawa: Opracowanie wewnętrzne Departamentu Informatyki i Telekomunikacji MON.
 
10.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ. (2011). Metodyka opisu procesów zarządzania zasobami resortu Obrony Narodowej. Warszawa: Opracowanie wewnętrzne Departamentu Informatyki i Telekomunikacji MON.
 
11.
SZTABU GENERALNY WOJSKA POLSKIE. (2005). Materiały konferencyjne (2005), Kierunki rozwoju informatyzacji logistyki. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie i kierowanie logistyką. Wydawnictwo Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, sygn. Logistyka Wewnętrzna 3/2005.
 
12.
Ustawa z 23 sierpnia 2001r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz.U. z 2001r. nr 122 poz. 1320).
 
13.
Zarządzenie Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2013 r. (Dz. Urz. MON 2013.291) [online]. https://sip.lex.pl/akty-prawne... (dostęp: 30.12.2020).
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430