PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
OCENA CELOWOŚCI WDROŻENIA I KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE SYSTEMEM TRANSPORTOWYM SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki
 
 
Data publikacji: 02-11-2018
 
 
SLW 2018;49(2):20-34
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Siły zbrojne przez prawie dziesięć lat od chwili wstąpienia do NATO, nie posiadały systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie własnym systemem transportowym. Dla logistyki wojskowej istotne znaczenie, z punktu widzenia poprawy efektywności funkcjonowania systemu logistycznego, miało wdrożenie i eksploatacja systemu informatycznego wspomagającego pracę organów transportu i ruchu wojsk. Progresywność artykułu przejawia się w tym, że oprócz przedstawianej w dotychczasowych opracowaniach zwyczajowo charakterystyki, roli i zadań systemu, au¬tor dodatkowo przeprowadził badania, dokonał oceny funkcjonowania i przed¬stawił kierunki rozwoju systemu informatycznego pk. SI KONWÓJ. Znaczenie systemu jeszcze wzrosło z chwilą podjęcia decyzji przez NATO w 2016 roku o wzmocnieniu swojej wschodniej flanki. W związku z tym, spowodowało to zwiększoną liczbę konwojów na drogach, które aby się tam znaleźć, muszą uzyskać zgodę wydaną przez właściwe organy transportu i ruchu wojsk. SI KONWÓJ pozwala na przyspieszenie tego procesu poprzez elektroniczne uzgadnianie, opracowywanie i wydawanie zezwoleń na przejazdy drogowe i ich monitorowanie w czasie rzeczywistym.
 
REFERENCJE (26)
1.
Jałowiec, T. (2008). Zarządzanie pojazdami w Bundeswehrze. Warszawa: Wyd. Przegląd Lo¬gistyczny nr 1/2008.
 
2.
Kurasiński, Z. Pawlisiak M. (2013). Logistyka profesjonalnej armii. Warszawa: Wyd. WAT.
 
3.
Kurasiński, Z. (red.) (2014). Kompendium logistyka wojskowego. Warszawa: Wyd. WAT.
 
4.
MON. (2012a). Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących to¬wary niebezpieczne (Dz.U.2012, poz. 1257).
 
5.
MON. (2012b). Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu nale¬żącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne (Dz.U.2012, poz. 1364).
 
6.
MON. (2012c). Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2012, poz. 1368).
 
7.
MON. (2013). Transport i ruch wojsk Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, DD/4.4(B). Bydgoszcz: Wyd. MON.
 
8.
MON. (2014). Doktryna Logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, D-/4(B). Bydgoszcz: Wyd. MON.
 
9.
MON. (2015a). Instrukcja operacyjnego wykorzystania teleinformatycznego systemu monito¬rowania położenia wojsk SI KONWÓJ, DU-4.4.4.2. Warszawa: Wyd. MON.
 
10.
MON. (2015b). Zasady wojskowego ruchu drogowego, DU-4.4.4(B). Warszawa: Wyd. MON.
 
11.
MON. (2016a). Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. zmienia¬jące rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypo¬spolitej Polskiej (Dz.U.2016, poz. 279).
 
12.
MON. (2016b). Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 11 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebezpieczne (Dz.U.2016, poz. 362).
 
13.
MON. (2017a). Materiały informacyjne Sztabu Generalnego WP. prezentacja ppt. Warszawa: Wyd. Zarząd Logistyki SG WP.
 
14.
MON. (2017b). Materiały informacyjne Dowództwa Generalnego RSZ, prezentacja ppt. War¬szawa: Wyd. Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Kierowania Ruchem Wojsk.
 
15.
MON. (2017c). Materiały informacyjne Wojskowej Komendy Transportu. prezentacja ppt. Lublin: Wyd. Wojskowa Komenda Transportu.
 
16.
MON. (2018). Materiały informacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej. prezentacja ppt. Warszawa: Wyd. www.mon.gov.pl.
 
17.
Opoczyński, K. (2016). Synteza wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg krajowych. Warzawa: Wyd. GDDKiA.
 
18.
Pawlisiak, T. (2016). System logistyczny determinantem bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczy¬pospolitej Polskiej. Warszawa: Wyd. WAT.
 
19.
Polska Zbrojna. (2016). Charakter międzynarodowy ćwiczenia Anakonda. Warszawa: Wyd. www.polska-zbrojna.pl.
 
20.
RCZPI. (2018). Produkty Resortowego Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi. (http://rczpi.wp.mil.pl/pl/inde...).
 
21.
Ślaski, P., Waśniewski, T.R. (2016). Zastosowanie dronów do inwentaryzacji magazynów otwartych wielkopowierzchniowych. Logistyka w XXI wieku, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
 
22.
Waśniewski T. R., Ślaski P. Modelowanie procesu automatycznego rozpoznawania i identyfikowania pojazdów w oparciu o technologię RFID, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5, 2018, PWE.
 
23.
Waśniewski T. R., Ślaski P., Modelowanie procesu identyfikowalności wyrobów za pomocą technologii RFID, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5, 2018,PWE.
 
24.
Waśniewski T.R., Laskowski, D., ,Wirtualne sterowanie magazynami, Systemy Logistyczne Wojsk nr 44,2016,WAT
 
25.
Waśniewski T. R., Ignaciuk P., Osowski, Rafał, RFID to use customers of service, Systemy Logistyczne Wojsk nr 46, 2017, WAT
 
26.
Waśniewski T. R, Krupnik D, Sustainability of urban transportation main developments, TRANSPORT MEANS 2017,3 ,2017,KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top