PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Niezawodność funkcjonowania procesów logistycznych
Jan Figurski 1, A-D,F
,
 
Jerzy Niepsuj 2,1, A-C
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Instytut Logistyki, Wojskowa Akademia Techniczna, Polska
 
2
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Instytut Bezpieczeństwa i Obronności, Wojskowa Akademia Techniczna, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 15-06-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-07-2021
 
 
Data akceptacji: 21-07-2021
 
 
Data publikacji: 21-07-2021
 
 
Autor do korespondencji
Jan Figurski   

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Instytut Logistyki, Wojskowa Akademia Techniczna, gen. Sylwestra Kaliskiego, 00-908, Warszawa, Polska
 
 
SLW 2021;54(1):125-134
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono zasadnicze uwarunkowania dotyczące charakterystyk funkcjono-wania procesów logistycznych w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Scharakteryzowano funkcjo-nalność poszczególnych ogniw logistycznych i ich zasadnicze parametry. Funkcjonalność tych ogniw została wkomponowana w struktury niezawodnościowe, które najczęściej występują w procesach funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Wszystkie rezultaty planowania zostały wykorzy-stane do opisu czynności prognostycznych i wyznaczenia parametrów funkcjonalnych poszcze-gólnych ogniw logistycznych. W artykule uwzględniono również procesy efektywności funkcjo-nalnej przedsiębiorstwa oceniane za pomocą wariantów systemowych i wskaźników doraźnych. W końcowej części zwrócono uwagę na potrzebę korzystania z informacji podstawowych z in-formatycznego systemu zarządzania procesami eksploatacji. Celem artykułu jest przedstawienie oceny niezawodności środków transporty za pomocą funkcji, wskaźników niezawodności. Cele szczegółowe obejmują odwzorowanie struktur niezawodności środków transportu oraz podsta-wowych wskaźników dotyczących funkcji niezawodności i gotowości analizowanych urządzeń. Problem badawczy obejmuje opracowanie systemu umożliwiającego analizę i ocenę procesów niezawodności analizowanych urządzeń. W artykule postawiono doi weryfikacji następująca hipotezę: Istnieje możliwość i potrzeba opracowania systemu umożliwiającego analizę istnieją-cego stanu i ocenę funkcjo niezawodności oraz wskaźników gotowości analizowanych urzą-dzeń. W badaniu wykorzystano metodę analizy systemowej ujmującej zagadnienia „jak jest oraz jak być powinno”, ponadto w ocenie stosowano funkcje niezawodności oraz funkcje inten-sywności uszkodzeń. Wykorzystano również funkcję prognozy niezawodności.W artykule wyko-rzystano własny dorobek literaturowy oraz pozycje autorstwa Barlow R., Proschan F., Mathe-matical theory of reliability, Socjety for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia 1996, Girtler J.: Reliability model of two-shaft turbine combustion engine with heat regenera-tor. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 132, No. 4,2006 pp. 15-22 oraz Zurek J., Ziolkowski J., Borucka A., Research of automotive vehicles operation process using the Markov model, Safety and Reliability. Theory and Applications, ESREL 2017.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top