PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
LOGISTYKA SPĘTANA ŁAŃCUCHAMI DOSTAW
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Marynarki Wojennej Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data publikacji: 31-12-2020
 
 
SLW 2020;53(2):33-51
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy podjęto ciągle otwartą dyskusję nad rolą, miejscem i znaczeniem tradycyjnej logistyki w procesie zarządzania łańcuchami dostaw. W tym celu podano wybrane definicje łańcuchów dostaw i logistyki, które posłużyły do identyfikacji systemowych współzależności i relacji między tymi kategoriami. We wstępie przedstawiono genezę i wojskowe korzenie pojęcia logistyki, która dopiero z czasem na gruncie gospodarki rynkowej zaczęła funkcjonować w strukturze rozmaitych łańcuchów dostaw. Dalej szeroko zostały omówione najbardziej popularne w literaturze definicje łańcuchów dostaw oscylujące wokół jego tradycyjnych ujęć funkcjonalno-organizacyjnych. Wskazano także na miejsce klasycznych procesów logistycznych, takich jak transport, magazynowanie i opakowania w kształtowaniu funkcjonalności łańcuchów dostaw. Usługowa logistyka pełni funkcję swoistego spoiwa łączącego poszczególne ogniwa łańcucha dostaw, gwarantując jego spójność i funkcjonalną ciągłość. Przedmiotem szczególnych analiz była dyskusja wokół podażowej lub popytowej natury łańcucha dostaw. Z punktu widzenia pryncypiów gospodarki rynkowej dominującym wyznacznikiem łańcucha dostaw powinna być jego funkcja ssąca, obrazująca prymat popytu rynkowego nad wtórną podażą rynkową. To pierwotne potrzeby klientów, czyli popyt rynkowy determinują celowość istnienia określonego łańcucha dostaw. Niestety dominujący w literaturze łańcuch dostaw jednoznacznie preferuje stronę podażową, co stanowi pewnego rodzaju antytezę gospodarki rynkowej. Z uwagi na liczne kontrowersje wokół tytułowego pojęcia „łańcuch dostaw” przeanalizowano takie jego aspekty logistyczne jak: rynkowe relacje popyt – podaż, struktura sieciowa i łańcuchowa, różnorodność asortymentowa, rozległość przestrzenna oraz generowane przez niego efekty synergiczne. Na zakończenie zbadano związki semantyczno-mnogościowe między pojęciem logistyki i łańcucha dostaw. Celem pracy był dwugłos autorów w kwestii tak bardzo dyskusyjnej i chyba nigdy niezamkniętej, jak relacje między podejściem logistycznym a pragmatyką łańcuchów dostaw. Do zbadania tego problemu posłużono się metodą przeglądu i krytyczną analizą literatury, rekapitulując w zakończeniu uwagi i wnioski płynące z przeprowadzonych badań.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (29)
1.
ABT, S. (2001). Logistyka w teorii i praktyce. Poznań: Wyd. AE.
 
2.
ABT, S. WOŹNIAK, H. (1993). Podstawy logistyki. Gdańsk: UG.
 
3.
BOZARTH, C., HANDFIELD, R.B. (2007). Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw. Gliwice: Helion S.A.
 
4.
CHABEREK, M. (2005). Makro i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego. Gdańsk: Wyd. UG.
 
5.
CHRISTOPHER, M. (1998). Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży. Kraków: Wyd. PSB.
 
6.
CHRISTOPHER, M. (2000). Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Warszawa: Wyd. Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego.
 
7.
CIESIELSKI, M. (2002). Teoretyczne podstawy sieci logistycznych. [w:] Sieci logistyczne. Ciesielski, M. (red.), Poznań: Wyd. A E.
 
8.
CIESIELSKI, M. (2010). Strategie logistyczne przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 
9.
CIEŚLIK, M. (red.). (2004). Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Warszawa: WN PWN Warszawa.
 
10.
COYLE, J.J., BARDI, E.J., LANGLEY, C.J. (2002). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: PWE.
 
11.
Dwiliński, L. (1998). Wstęp do logistyki. Warszawa: PW.
 
12.
FICOŃ, K. (2004). Logistyka operacyjna. Na przykładzie resortu Obrony Narodowej. Warszawa: BEL Studio.
 
13.
FICOŃ, K. (2015). Trzy logistyki. Wojskowa, kryzysowa, rynkowa. Warszawa: BEL Studio.
 
14.
FICOŃ, K. (2017a). Chmura pojęciowa wybranych definicji logistyki rynkowej. Systemy Logistyczne Wojsk, (46), 35-50.
 
15.
FICOŃ, K. (2017b). Trzynaście wykładów z logistyki. Warszawa: BEL Studio.
 
16.
FICOŃ, K. (2018). Próba formalizacji podstawowych pojęć i definicji z obszaru zarządzania logistyką. Systemy Logistyczne Wojsk, (48), 54-77.
 
17.
GOŁEMBSKA, E. (1994). Logistyka jako zarządzanie całym łańcuchem dostaw. Poznań: AE.
 
18.
GOŁEMBSKA, E. (2012). Logistyka. Warszawa: Wyd. CH Beck.
 
19.
KORZAN, B. (1978). Elementy teorii grafów i sieci. Metody i zastosowania. Warszawa: WN-T.
 
20.
MAŃKOWSKI, C. (2010). Synergia w logistyce. Gdańsk: Wyd. UG.
 
21.
PENC, J. (1997). Leksykon biznesu. Warszawa: Placet.
 
22.
PIOTROWICZ, A. (2018). Wymagania organizacyjne stojące przed podmiotami gospodarczymi w obliczu globalnej konkurencji. s. 45 (https://docplayer.pl/1570867).
 
23.
PSZCZOŁOWSKI, T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk; Wyd. ZN Ossolineum.
 
24.
RUTKOWSKI, K. (2004). Zarządzanie łańcuchem dostaw–próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 12.
 
25.
SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO PWN. (2011). Warszawa: WN PWN.
 
26.
SŁOWNIK TERMINOLOGII LOGISTYCZNEJ. (2016). M. Fertsch (red.). Poznań: Wyd. ILiM.
 
27.
TARASIEWICZ, R. (2014). Jak mierzyć efektywność łańcuchów dostaw? Warszawa: Wyd. SGH.
 
28.
WITKOWSKI, J. (2010). Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje – procedury – doświadczenia. Warszawa: PWE.
 
29.
WRYCZA, S. (2010). Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWE.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top