PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Działanie kompani logistycznej batalionu powietrznodesantowego w walce
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 15-06-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-07-2021
 
 
Data akceptacji: 21-07-2021
 
 
Data publikacji: 21-07-2021
 
 
Autor do korespondencji
Mieczysław Pawlisiak   

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna, gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908, Warszawa, Polska
 
 
SLW 2021;54(1):43-62
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zabezpieczenie logistyczne to proces dowozu środków bojowych, żywności, przedmiotów mundurowych, materiałów pędnych i smarów (MPS) oraz środków medycznych do pododdziałów z wykorzystaniem transportu szczebla nadrzędnego lub własnego oraz świadczenie usług (podejmowanych przez pododdziały, elementy oraz urządzenia logistyczne), które są niezbędne do szkolenia, funkcjonowania i walki. Proces realizacji zabezpieczenia logistycznego działań powietrznodesantowych jest unikatowy, ze względu na sposób dostarczania zaopatrzenia do walczących pododdziałów oraz organizacje urządzeń oraz elementów logistycznych. Wymagana jest tutaj ścisła współpraca pododdziałów logistycznych podczas transportu zaopatrzenia, jego przygotowania na tarach desantowych, a następnie dostarczenia poprzez zrzut spadochronowy. Celem artykułu jest przedstawienie roli kompani logistycznej w procesie realizacji zabezpieczenia logistycznego batalionu powietrznodesantowego w walce. Skutkiem tak określonego celu jest stwierdzenie, że podmiotem badań jest batalion powietrznodesantowy i jego kompania logistyczna, natomiast przedmiotem potrzeby logistyczne i sposób ich zaspokojenia. Zasadniczym problemem badawczym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie – jakie mogą być potrzeby logistyczne batalionu powietrznodesantowego w walce? Do rozwiązania problemów badawczego były wykorzystane różne metody badawcze m.in.. metoda obserwacji, metoda matematyczna. Ważną składową pozwalającą na wnioski i uogólnienia jest analiza literatury dostępnej w obszarze działań taktycznych i organizacji zabezpieczenia logistycznego na szczeblu taktycznym. Hipoteza badawcza: Przypuszcza się, że organizacja zabezpieczenia logistycznego batalionu powietrznodesantowego w walce jest zdecydowanie bardziej złożona w stosunku do działań regularnych. W pierwszej części przedstawiono ogólne zasady zabezpieczenia logistycznego wojsk powietrznodesantowych, a następnie omówiono zadania, wyposażenie oraz struktura batalionu powietrznodesantowego oraz kompani logistycznej. W dalszej części artykuł autorzy skupią się na organizacji zabezpieczenia logistycznego batalionu powietrznodesantowego w rejonach działań, omawiając działanie urządzeń oraz elementów logistycznych. Uwzględniona została także problematyka desantowych środków materiałowych.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top