PL EN
ORIGINAL PAPER
RAIL TRANSPORT IN MILITARY TRANSPORT
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki Zarządzania, Instytut Logistyki
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Publication date: 2019-12-31
 
 
SLW 2019;51(2):117-128
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Military units and institutions carry out training and operational tasks outside the place of permanent dislocation. It is therefore necessary to move forces and resources to the proving grounds or place of operational exploitation. Given the parameters and the amount of military equipment, it is justified to use in military transport with the possibility of rail transportation. Because of the need to meet the needs of the national economy, individuals and military institutions wishing to take advantage of rail transport capabilities are obliged to comply with certain procedures. In general, organizational matters for peacetime are governed by appropriate normative documents. At the same time, military units and institutions are subjected to cyclic training, which creates the rationale for the correct use of rail transport in the military.
 
REFERENCES (10)
1.
Dz. U. z 2016 r. poz. 226, „Regulamin o międzynarodowym przewozie kolejami towarów niebezpiecznych, stanowiący dodatek do Konwencji COTIF /Konwencji o międzynarodowych przewozach kolejami/”
 
2.
Dz.U. z 2000r nr 9 poz. 130, „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 stycznia 2000 roku w sprawie warunków przewozu rzeczy, które ze względu na kształt, rozmiary lub masę albo drogę przewozu mogą powodować trudności transportowe”
 
3.
Główny Urząd Statystyczny. (2018). Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
6.
INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH. (2014). Zasady przewozu wojsk transportem kolejowym DU-4.4.1/B/.Warszawa: Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.
 
7.
LIBERADZKI, B., & MINDUR, L. (Eds.). (2006). Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB.
 
8.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ. (2018). Program Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017-2026. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 
9.
PAWLISIAK, M. (2016). System logistyczny determinantem bezpieczeństwa sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wojskowa Akademia Techniczna.
 
10.
Porozumienie w sprawie zasad realizacji i sposobu rozliczeń finansowych za usługi przewozowe świadczone przez PKP Cargo S.A. na rzecz jednostek organizacyjnych resortu Obrony Narodowej, Warszawa. 2007.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top