PL EN
ORIGINAL PAPER
LOGISTICS COMPETENCE AS A COMPONENT OF THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF A FUTURE OFFICER
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Zhytomyr Military Institute
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Publication date: 2020-06-30
 
 
SLW 2020;52(1):43-57
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper explores the problem of developing logistics competence as a component of military professional competences of future professionals of the Armed Forces of Ukraine. The main purpose of the study is to investigate the current status of the process of developing logistics competence. In this paper, we clarify the scope of the concept of logistics competence. Specifically, we ascertain the dependence of logistics efficiency on logistics competence and outline the current status of the process of developing future officers’ logistics competence.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (18)
1.
BIBIK, N. (2005). Kompetentnistnyi pidkhid: refleksyvnyi analiz zastosuvannia. Osnovna shkola. 3-4.
 
2.
CHYZHEVSKYI ,V. (1996). Zahalnoievropeiskyi aspekt formuvannia zmistu osvity v Ukraini: mater. Vseukr. nauk.-prakt. konf. “Standarty zahalnoi serednoi osvity. Problemy, poshuky, perspektywy.
 
3.
HEADQUARTERS DEPARTMENT OF ARMY. (1996). Army Training and Evaluation Program No. 17-237-10-MTP: Mission Training Plan for the Tank Platoon. Washington.
 
4.
KALCHENKO, A. H. (1999). Osnovy lohistyky : navchalnyi posibnyk. Tovarystvo Znannia. KOO.
 
5.
KHUTORSKOY, A. V. (2003). Klyuchevыe kompetentsyy kak komponent lychnostnooryentyrovannoy paradyhm obrazovanyya.[Key Competencies as a Component of the Personally Oriented Education Paradigm].
 
6.
MAGEE, J. F., CAPACINO, W. F., COPACINO, W. C., & ROSENFIELD, D. B. (1985). Modern logistics management: Integrating marketing, manufacturing and physical distribution (Vol. 22), 1-29. John Wiley & Sons.
 
7.
MINISTERSTVO INFRASTRUKTURY UKRAINY. (2020). Stratehiia staloi lohistyky ta Plan dii dlia Ukrainy. Proekt dlia rozghliadu. https://mtu.gov.ua/news/29401..... (01.01.2020).
 
8.
OVCHARUK, O. L. (2003). Kompetentnosti yak kliuch do onovlennia zmistu osvity.[Competences as a key to updating the content of education] Stratehiia reformuvannia osvity v Ukraini: rekomendatsii z osvitnoi polityky.
 
9.
POMETUN, O. I. (2004). Teoriia ta praktyka poslidovnoi realizatsii kompetentnisnoho pidkhodu v dosvidi zarubizhnykh krain.[Theory and practice of consistent implementation of the competent approach in the experience of foreign countries] Kompetentnisnyj pidkhid u suchasnij osviti: svitovyj dosvid ta ukrains' ki perspektyvy: biblioteka z osvitn'oi polityky. K.:«KIS», S, 15-25.
 
10.
PONOMARENKO, O. A. (2006). Pidhotovka maibutnikh ofitseriv tylu Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy do profesiinoi diialnosti: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk: spets. 13.00.04 “Teoriia i metodyka profesiinoi osvity. Khmelnytskyi.
 
11.
TARANENKO, I. H., & YERMAKOVA, I. H. (2000). Rozvytok zhyttievoi kompetentnosti ta sotsial’noi intehratsii: dosvid Yevropejs’ kykh krain [The development of vital competence and social inclusion: the experience of European countries]. Kroky do kompetentnosti ta intehratsii v suspil’stvi [Steps towards Competence and Integration into society]. Kyiv: Kontekst, 37-40.
 
12.
THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE. (2020). Avtomobilna tekhnika. http://www.mil.gov.ua/ministry... (04.02.2020).
 
13.
THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE. (2020). Bila knyha – 2018. Zbroini Syly Ukrainy. http://www.mil.gov.ua/content/.... (03.02.2020).
 
14.
THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE. (2020). Viziia Heneralnoho shtabu ZS Ukrainy shchodo rozvytku Zbroinykh Syl Ukrainy na naiblyzhchi 10 rokiv. http://www.mil.gov.ua/news/202... -rozvitku-zbrojnih-sil-ukraini-na-najblizhchi-10-rokiv.html. (09.03.2020).
 
15.
THE WORLD BANK. (2018). International LPI. Global Rankings 2018 . https://lpi.worldbank.org/inte.... (10.02.2020).
 
16.
VERKHOVNA RADA UKRAINY. Pro vyshchu osvitu: zakon Ukrainy vid 1 lypnia 2014 roku № 1556-VII: Internet-portal. Elektronni dani. Kyiv: Verkhovna Rada Ukrainy 1994-2017. http://zakon3.rada.gov.ua/laws... (17.12.2019).
 
17.
ZYMNIAIA, Y. A. (2009). Kliuchevue kompetentsyy – novaia paradyhma rezultata obrazovanyia. Vysshee obrazovanye sehodnia, 2, 7–14.
 
18.
ZYMNIAIA, Y. A. (2020). Kompetentsyia y kompetentnost v kontekste kompetentnostnoho podkhoda v obrazovanyy Elektronne dzherelo. http://www.rusreadorg.ru/ckedi.... (01.02.2020).
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top