PL EN
ORIGINAL PAPER
ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE UTRZYMANIA SPRZĘTU WOJSKOWEGO W EKSPLOATACJI W ASPEKCIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI
 
More details
Hide details
1
Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Publication date: 2016-07-10
 
 
SLW 2016;44(1):117-133
 
 
REFERENCES (24)
1.
Kurasiński Z. (2014). Kompendium logistyka wojskowego. Warszawa: WAT. 41.
 
2.
Nowak E. (2000). Logistyka wojskowa – zarys teorii. Warszawa: AON. 26.
 
3.
Krupnik D. (2009). System bezpieczeństwa ekologicznego w siłach zbrojnych RP. Rozprawa doktorska. Warszawa: AON. 75-90.
 
4.
Pawlisiak M. (2015) Osiągnięcie celów, spełnienie misji i realizacja zadań przez siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej elementem bezpieczeństwa narodowego. Gospodarka Materiałowa i Logistyka. Nr 5. 604-6018.
 
5.
Krupnik D. (2015). Wokół wojny handlowo-gospodarczej na płaszczyźnie ekologicznej. [w] Współczesna wojna handlowo-gospodarcza, red. J. Płaczek. Warszawa: Difin. 310-339.
 
6.
Krupnik D. (2015). Wybrane zagadnienia dotyczące systemu gospodarowania odpadami transgranicznego i ich przetwarzania. Zeszyty Naukowe Systemy Logistyczne Wojsk WAT. Nr 42.
 
7.
Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – DD/4. (2004). Warszawa: MONSGWP. 11. AAP 48 (2007). Nato system life cycle stages and processes. NSA.
 
8.
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.).
 
9.
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U.2012.1017 z późn. zm).
 
10.
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010.182.1228 z późn.
 
11.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego (Dz.U.2002.194.1632).
 
12.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U.2010.222.1451).
 
13.
Konwencja Bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzona w Bazylei 22 marca 1989 r. [zmieniona po raz ostatni poprzez uchwałę VI/35 z grudnia 2002].
 
14.
Ramowa dyrektywa Unii Europejskiej o odpadach z dnia 22 listopada 2008 r. [Dz. Urz. UE L/312 z 22.11.2008].
 
15.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów [Dz. U. Nr 112, poz. 1923].
 
16.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych [Dz. U. Nr 236 z 2002 r. poz. 1986].
 
17.
Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r., [Dz.U.2007.99.667].
 
18.
Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 roku [Dz. U. z 2013, poz.21].
 
19.
Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych [Dz. U. z 2002, Nr 199, poz. 1671].
 
20.
PN-EN ISO 9001. (2009). Systemy zarządzania jakością. Wymagania. Warszawa: PKN
 
21.
AQAP 2110. (2009). Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji. Wyd. 3. Agencja Standaryzacji NATO. Warszawa: CCJ.
 
22.
Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. (2015) wyd. 9. WZU S.A. Grudziądz.
 
23.
Procedura ZSZ WZU S.A. P-11-03.0.0 „Postępowanie z wyrobem niezamierzonym” (2013). wyd. 2. WZU. S.A. Grudziądz.
 
24.
Instrukcja ZSZ WZU S.A. I-11-03.1.0.0 „Postępowanie z odpadami” (2013). wyd. 2. WZU. S.A.: Grudziądz.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top