PL EN
ORIGINAL PAPER
SELECTED PROBLEMS OF INTERNATIONAL LOGISTICS - INFORMATION SYSTEMS IN INTERNATIONAL SUPPLY CHAINS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Publication date: 2015-12-30
 
 
SLW 2015;43(2):170-186
 
 
REFERENCES (16)
1.
Abt S. (1998), Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 
2.
Blaik P.,(1999) Logistyka, PWE, Warszawa.
 
3.
Brzeziński M., (2007) Systemy w logistyce, Wojskowa Akademia Techniczna.
 
4.
Gołembska E. (red.) (2004), Logistyka międzynarodowa w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 
5.
Gołembska i inni, (2005), Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
6.
Kisperska-Moroń D. (red.)(2009), Logistyka, ILiM, Poznań.
 
7.
Korczak J. (2010), Logistyka. Systemy. Modelowanie. Informatyzacja, BEL Studio Sp. Z o.o., Warszawa.
 
8.
Płaczek E.(2006), Logistyka międzynarodowa, WAE, Katowice.
 
9.
Wieczerzycki W. (red.)(2012), E-Logistyk@, PWE S.A. Warszawa.
 
10.
Jacyna M., Nowakowski T., Pyza D., Wasiak M.: Koncepcja krajowego systemu logistycznego w aspekcie komodalności transportu, WROLOG, Wrocław 2009.
 
11.
Mindur M.(2008), Zarys europejskiej polityki logistycznej, Wydawnictwo ITE-PIB, Warszawa – Radom.
 
12.
Topolska K., Topolski M.(2014), System logistyczny przedsiębiorstwa i jego struktura przestrzenna, I. Logistyka, Politechnika Wrocławska, Czasopismo TTS Technika Transportu Szynowego, Tom R.21, nr 3.
 
13.
Szeląg K. (2014), Znaczenie międzynarodowej infrastruktury informatycznej jako składnika międzynarodowych procesów logistycznych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Tom XV, Zeszyt 5, Część I.
 
14.
Wasiak M.(2010), Powiązania systemu logistycznego Polski z globalnym makrosystemem logistycznym, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, Tom z.75,Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
15.
Żak J., Jachimowski R., Jacyna I., Kłodawski M., Lewczuk K.(2010), Istota funkcji realizowanych przez podsystem krajowego systemu logistycznego, Czasopismo Logistyka, Nr 4.
 
16.
ePolska - Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006, http: www. ukie.polskawue.gov.pl.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top