PL EN
ORIGINAL PAPER
MEASUREMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL INDEX
 
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Warszawska
 
 
Publication date: 2015-07-10
 
 
SLW 2015;42(1):91-104
 
ABSTRACT
Management of modern enterprises requires the measurement of all enterprise resources, both tangible and intangible assets. Among the intangible asset it the intellectual capital is the success factor of the company. The purpose of this article is to present the method VAICTM, as one of the methods of intellectual capital measurement and the practical application of value added intellectual coefficient VAICTM. The article presents results of studies conducted on selected construction companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
 
REFERENCES (22)
1.
Bratnicki M., (2001), Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Wydawnictwo Gnome, Katowice.
 
2.
Edvinsson L., Malone M., S., (2001),: Kapitał intelektualny, WN PWN, Warszawa.
 
3.
Fijałkowska J., (2013), VAICTM jako metoda pomiaru dokonań przedsiębiorstw, „Zarządzanie i Finanse”, R.,11 nr 1 cz.2, www.wzr.pl/pim/2013_1_2_5.pdf (dostęp 09.04.2015).
 
4.
Fitz-Enz J., (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
5.
Guthrie J., Federica R., Dumay J., Reflections and projections: A decade of Intellectual Capital Accounting Research, The British Accounting Review, Vol. 44.
 
6.
Jarugowa A., Fijałkowska J., (2002), Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, Wydawnictwo ODiDK Gdańsk.
 
7.
Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M.: (2006), Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
8.
Marcinkowska M., (2000), Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
9.
Mroziewicz M., (2008), Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa.
 
10.
Nahapiet J., Ghoshal S., (1999), Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage[w:] Human Resource Management. Critical Perspectives on Business and Management, red. M. Poole, tom 3, Routlege, New York.
 
11.
Nazari J., A., Herremans I., R., (2007), Extended VAIC model: measuring intellectual capital components, “Journal of Intellectual Capital”, Vol. 8, No. 4.
 
12.
Pulić A., (2004), Intellectual capital – does it create or destroy value?, “Measuring Business Excellence”, Vol. 8, Iss.1.
 
13.
Skrzypek E., (2009), Wiedza jako czynnik sukcesu w nowej gospodarce [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, red. E., Skrzypek, A.,Sokół, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 
14.
Sokołowska A., (2005), Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K., Perechuda, PWN, Warszawa.
 
15.
Stańczyk J., Kryński Z., Metody pomiaru wartości kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, red. M., G., Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, www.niv.rzeszow.pl/Zeszyt10/17.pdf (dostęp 09.04.2015).
 
16.
Ujwary-Gil A., (2009), Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
17.
Urbanek G., (2008), Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 
18.
www.awbud.pl.
 
19.
www.budimex.pl.
 
20.
www.elbudowa.com.pl.
 
21.
www.instalkrakow.pl.
 
22.
www.mostostal.waw.pl.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top