PL EN
ORIGINAL PAPER
LOGISTYKA RECYKLINGU ODPADÓW NA PRZYKŁADZIE PRZETWORZENIA I ZAGOSPODAROWANIA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW KWASOWO-OŁOWIOWYCH
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Transportu Samochodowego
 
 
Publication date: 2016-07-10
 
 
SLW 2016;44(1):148-158
 
 
REFERENCES (15)
1.
Bentkowski, J., Wengierek, M. (2004) Logistyka odpadów T. 2. Obiekty gospodarki odpadami. Gliwice. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 
2.
Chmielarz, A., Folwarczny K., Bednarek A., i in (2007). Application of Engitec process for battery paste desulphurisation at Baterpol. European Metallurgical Conference EMC Proceedings, June,11-14, Dusseldorf, vol.3.1065-1076.
 
3.
Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów.
 
4.
Dyrektywa 2013/54/EC Unii Europejskiej w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów.
 
5.
Kamińska. E, (2013). Analiza ekobilansowa technologii recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych. (Rozprawa doktorska). Poznan. Politechnika Poznańska.
 
6.
Komisja Europejska. (2014). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów dla Europy”. Bruksela: Komisja Europejska.
 
7.
Merkisz-Guranowska, A. (2010). Logistyka recyklingu odpadów jako jeden z elementów Systemu Logistycznego Polski. Prace naukowe Politechniki Poznańskiej.
 
8.
Rejestr wprowadzających baterie i akumulatory i prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów. (2016). Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych baterii kwasowo-ołowiowych (Dz. U. 2010 nr 36, poz. 201)
 
10.
Rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej z dnia 29.11.2010 ustalające, na mocy dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przepisy dotyczące znakowania baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych (ładowalnych) oraz samochodowych informacjami o ich pojemności (Dz. Urz. WE L 313 z 30.11.2010).
 
11.
Rozporządzenie Komisji Europejskiej i Rady (493/2012) ustanawiające na podstawie dyrektywy 2006/66/WE szczegółowe przepisy dotyczące obliczania wydajności recyklingu dla procesów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów z dnia 11 czerwca 2012 r. http://eurlex.europa.eu/legalc...
 
12.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2015 poz. 687,1688).
 
13.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).
 
14.
Ustawa z dnia 27.04.2001r . Prawo ochrony środowiska. (Dz.U.2001nr 62, poz. 627, z późn. zm.).
 
15.
Węgierek, M. (2015). Analiza i ocena gospodarki odpadami komunalnymi w wybranych miastach regionu śląskiego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej (78).
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top