PL EN
ORIGINAL PAPER
FORMALNE MOŻLIWOŚCI KIEROWANIA ZAKUPÓW SPRZĘTU WOJSKOWEGO DO POLSKIEGO PRZEMYSŁU OBRONNEGO
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia techniczna
 
2
Inspektorat Uzbrojenia
 
 
Publication date: 2016-07-10
 
 
SLW 2016;44(1):275-285
 
 
REFERENCES (11)
1.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 
2.
Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 
3.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE.
 
4.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r. zatwierdzona 5 listopada 2014 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 
5.
Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 przyjętą Uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r.
 
6.
Decyzja Nr 367/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.
 
7.
Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164).
 
8.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 233).
 
9.
Decyzja Nr 92/MON z 21 marca 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w zakresie kwalifikowania zamówień i oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (Dz. Urz. MON poz. 101).
 
10.
Komunikat wyjaśniający Rady Unii Europejskiej z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie zastosowania art. 296 (obecnie art. 346) Traktatu w zakresie zamówień publicznych w dziedzinie obronności.
 
11.
Nota wyjaśniająca dotycząca bezpieczeństwa dostaw Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top