PL EN
ORIGINAL PAPER
POLAND FOOD SECURITY COMPARED TO MAJOR EUROPEAN UNION COUNTRIES
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Informatyki Zarządzania i Administracji w Warszawie
 
 
Publication date: 2015-12-30
 
 
SLW 2015;43(2):254-284
 
 
REFERENCES (34)
1.
Babiński A. (2014). Zarządzanie kryzysowe a bezpieczeństwo żywności i żywienia [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji, pod red. R. Cześnik, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel. Warszawa-Dęblin: WSP, WSIZiA, WSOSP MON.
 
2.
Bello W. (2011). Wojny żywnościowe. Warszawa: KiP.
 
3.
Borkowski J. (2014). Rozważania o zagrożeniach. Warszawa: Elipsa.
 
4.
Czarnotta Z., Moszumański Z. (2014) nr 1. Perspektywa wojen o podział dóbr. Warszawa: „Kwartalnik Bellona”.
 
5.
Geografia gospodarcza świata, pod red. I. Fierli (2003). Warszawa: PWE.
 
6.
Godlewska-Majkowska H. (2007). Rolnictwo i rybołówstwo [w:] Geografia ekonomiczna UE, pod red. I. Fierli. Warszawa: PWE.
 
7.
Kurek S. (2009). Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa [w:] Zarys ekonomiki bezpieczeństwa, pod red. J. Płaczek. Warszawa: AON.
 
8.
Kurek S. (2011). Koniunktura gospodarki obronnej. Syntetyczne ujęcie modelowe. Warszawa: AON.
 
9.
Kurek S. (2014). Monitoring zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego [w:] Zarys ekonomiki bezpieczeństwa, pod red. J. Płaczka. Warszawa: AON.
 
10.
Kurek S., Pietrzyk K., Płaczek J. (2014). Potrzeba opracowania zintegrowanej strategii kształtowania bezpieczeństwa ekonomicznego Polski [w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego. Ekonomia. Prawo. Zarządzanie, pod red. K. Raczkowskiego. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 
11.
Nye J.S. (2009). Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii. Warszawa: WSiP S.A.
 
12.
Piocha S. (2001). Nauki ekonomiczne o problemach bezpieczeństwa [w:] Bezpieczeństwo w obszarze badań nauk ekonomicznych i prakseologii, Koszalin: PK, PTE Oddz. Koszalin.
 
13.
Polska w UE 2004-2014. Warszawa: GUS.
 
14.
Sobiecki R. (2007). Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa. Warszawa: SGH.
 
15.
Stachowiak Z. (1994). Gospodarka żywnościowa [w:] Ekonomika obrony, pod red. W. Stankiewicza. Warszawa: AON.
 
16.
Stachowiak Z. (1995). Bezpieczeństwo żywnościowe RP na przełomie XXI wieku. Aspekt obronno-ekonomiczny i społeczny. Warszawa: AON.
 
17.
Stachowiak Z. (2009). Pojmowanie i możliwości kształtowania bezpieczeństwa żywnościowego państwa w ujęciu neoinstytucjonalnym [w:] Zarys ekonomiki bezpieczeństwa, pod red. J. Płaczka. Warszawa: AON.
 
18.
Styś S. (2004). Kształtowanie rozwoju gospodarki żywnościowej [w:] Polityka gospodarcza pod red. B. Winiarskiego. Warszawa: PWN.
 
19.
Sułek M. (2013). Potęga państwa. Modele i zastosowania. Warszawa: Rambler.
 
20.
Szkarłat M. (2012). Agrobiotechnologia jako czynnik realizacji bezpieczeństwa żywnościowego [w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej – wybrane problemy, pod red. K.M. Księżopolskiego, K. Pronińskiej. Warszawa: Elipsa.
 
21.
Wróblewska-Łysik M. (2011). Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, pod red. K. Żukrowskiej. Warszawa: IUSatTAX.
 
22.
Wrzosek M. (2013). Zagrożenia systemu obronnego [w:] Obronność. Teoria i praktyka, pod red. J. Wołejszo i R. Jakubczaka. Warszawa: Bellona.
 
23.
Zabłocki E. (2013). Kategorie. Zagrożenia. System Bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: WSIZiA.
 
24.
Zgliwski W. (1994). Ukształtowanie się strefy żywicielskiej aglomeracji warszawskiej, „Prace Geograficzne” IGiPZ PAN. Warszawa.
 
25.
Żukrowska K. (2013). Ekonomia jako sfera bezpieczeństwa państwa [w:] Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie, pod red. K. Raczkowskiego, K. Żukrowskiej i M. Żubera. Warszawa: Difin, Warszawa 2013.
 
26.
Słownik z zakresu bezpieczeństwa narodowego. (2002). Warszawa: AON.
 
27.
Unia Europejska – Atlas (2005), Świat Książki, Warszawa.
 
28.
Mały Rocznik Statystyczny Polski (2013). Warszawa: GUS.
 
29.
Mały Rocznik Statystyczny Polski (2014). Warszawa: GUS.
 
30.
Poznaj dobrą żywność, Katalog (2012). Warszawa: MRiRW.
 
31.
Rocznik Statystyki Międzynarodowej (2012). Warszawa: GUS.
 
32.
„Rynek Spożywczy” (2014) nr 3, 4, 5.
 
33.
25 lat polskiego rolnictwa, Centrum Kompetencji (2014). Puławy.
 
34.
Oficjalna strona internetowa: http://foodsecurityindex.eiu.c... dostęp (10.01.2015 r.)
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top