PL EN
ORIGINAL PAPER
QUALITY AND FOOD SAFETY AND NUTRITION FOR THE POLISH ARMED FORCES
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Publication date: 2015-12-30
 
 
SLW 2015;43(2):285-295
 
 
REFERENCES (10)
1.
Wiśniewska M., Malinowska E. (2011). Zarządzanie jakością żywności. Warszawa. Difin.
 
2.
Malinowska E. (2014). Determinanty jakości usług żywieniowych. W: J. Żuchowski, R. Zieliński (red.), Wybrane determinanty jakości żywności (s. 18-29). Radom. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.
 
3.
Kler P., Spychała D., Bębnowicz A. (2013). Wybrane elementy systemu zapewnienia jakości żywności zakupywanej na potrzeby Sił Zbrojnych rzeczpospolitej polskiej. „Hygeia Public Health” No 48(2), 144-147.
 
4.
Petersen K., Nielsen P.V., Bertelsen G., Lawther M., Olsen M.B., Nilsson N.H. Mortensen G. (1999). Potential of biobased materials for food packaging. „Trends Food Science and Technology” No 10.
 
5.
Szczucki C. (1970). Zakresy znaczeniowe podstawowych pojęć kontroli produktów mięsnych. „Gospodarka mięsna” nr 1, 2-5.
 
6.
PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
 
7.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005r. nr 187, poz. 1577 z póź. zm.).
 
8.
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171 poz. 1225).
 
9.
Przepisy do działalności służby żywnościowej DD/4.21.1, Sztab Generalny WP, Szefostwo Służby Żywnościowej IWspSZ RP, Bydgoszcz 2012.
 
10.
Wytyczne do działalności Laboratorium Żywnościowego Regionalnej Bazy Logistycznej, IWspSZ RP, Bydgoszcz 2011.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top