PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Ocena wybranych elementów potencjału Sił Zbrojnych RP
 
Więcej
Ukryj
1
Studium Wychowania Fizycznego, Wojskowa Akademia Techniczna, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 12-05-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-06-2021
 
 
Data akceptacji: 20-07-2021
 
 
Data publikacji: 20-07-2021
 
 
Autor do korespondencji
Jarosław Tomasz Kurek   

Studium Wychowania Fizycznego, Wojskowa Akademia Techniczna, Kartezjusza 1, 00-908, Warszawa, Polska
 
 
SLW 2021;54(1):5-24
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule dokonano prezentacji Sił Zbrojnych RP oraz pogłębionej charakterystyki wybranych obszarów, które zdaniem autora determinują poziom potencjału militarnego. Scharakteryzowano Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, skupiając się na głównych zadaniach obronnych, jakie są stawiane przed żołnierzami Wojska Polskiego w kontekście prowadzenia walki i zabezpieczenia interesów państwa Polskiego, a także zadaniach wynikających z porozumień międzynarodowych. Przedstawiono definicję potencjału Sił Zbrojnych, prezentując podejście do tego zagadnienia różnych autorów. Oceniono liczbę żołnierzy Wojska Polskiego z podziałem na korpusy osobowe, rodzaje wojsk i porównano ją z liczebnością najpotężniejszych armii świata, a także armii sąsiadujących. Dokonano analizy posiadanych zasobów materialnych, prezentując nie tylko ich aktualny stan, ale również perspektywy rozwoju. W tym kontekście szczegółowo przedstawiono aktualny stan Uzbrojenia Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP, a także główne uzbrojenie i wyposażenie Sił Zbrojnych RP. Dodatkowo podkreślono, że oprócz posiadanych zasobów osobowych i materialnych niezwykle ważnym elementem wpływającym na potencjał militarny jest kondycja psychofizyczna i również w tym kontekście dokonano oceny żołnierzy Wojska Polskiego. W związku z tym scharakteryzowano elementy kondycji psychofizycznej, do której zaliczono zdrowie psychiczne, cechy osobowości oraz sprawność fizyczną. Podkreślono, że szczególnie istotną cechą, która powinna charakteryzować żołnierza jest wysoki stopień wyszkolenia fizycznego. Aby dobrze zrozumieć ten problem, zdefiniowano sprawność fizyczną w podejściu różnych autorów, dokonano opisu podstawowych zdolności motorycznych z podziałem na zdolności kondycyjne i niekondycyjne oraz przedstawiono sposób oceny sprawności fizycznej żołnierzy Wojska Polskiego. W ostatnim etapie odniesiono się do wyników oceny sprawności fizycznej przedstawianych w dostępnej literaturze krajowej. W tym ujęciu zaprezentowano podstawowe wyniki badań przeprowadzone m. in. na żołnierzach Wojsk Specjalnych oraz kawalerii powietrznej.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top