PL EN
ORIGINAL PAPER
THE MEANING AND INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF LOGISTICS IN THE CONTEXT OF THE FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF LOGISTICS ENTERPRISES
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki Zarządzania, Instytut Logistyki
 
 
Publication date: 2015-12-30
 
 
SLW 2015;43(2):106-119
 
 
REFERENCES (16)
1.
Bertalanffy, L. von, Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania. wyd. PWN, Warszawa 1984
 
2.
Blaik P. Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, wyd. PWE Warszawa 2014
 
3.
Brzeziński M. Logistyka w przedsiębiorstwie. wyd. Bellona, Warszawa 2006
 
4.
Ficoń K., Logistyka operacyjna
 
5.
Ficoń K. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, wyd. Impuls Plus Consulting, Gdy-nia 2001
 
6.
Fołtyn H., Klasyczne i nowoczesne struktury organizacyjne, wyd. Key Text, Warsza-wa 2007
 
7.
Gołebska E. /red/, Kompendium wiedzy o logistyce, wyd. PWN Warszawa 2002
 
8.
Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S., Logistyka, wyd. Instytut Logistyki i Magazyno-wania, Poznań 2009
 
9.
Krawczyk S., Logistyka w zarządzaniu marketingiem, wyd. AE im. Oskara Lange-go, Wrocław 2000
 
10.
Leksykon Zarządzania, pod red. M. Adamskiej, wyd. Difin, Warszawa, 2004
 
11.
Niziński S., Żurek J. Logistyka ogólna, wyd. WKŁ Warszawa 2011
 
12.
Pfohl H. C., Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty. Zastosowanie koncepcji lo-gistyki w przedsiębiorstwie i w stosunkach między przedsiębiorstwami, wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998
 
13.
Pfohl H. C., Systemy logistyczne, wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001
 
14.
Robbins S. P., DeCenzo D. A., Podstawy zarządzania, wyd. PWE Warszawa, 2002
 
15.
Skowronek Cz., Sarjusz – Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, wyd. PWE War-szawa 2008
 
16.
Szymonik A., Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa, Szymonik A. /red/ Logistyka produkcji. Procesy. Systemy. Organizacja. Wyd. Difin, Warszawa 2012
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top