PL EN
ORIGINAL PAPER
WSPÓŁCZESNA EKONOMIKA BEZPIECZEŃSTWA– RELACJE MIĘDZY EKONOMIKĄ A BEZPIECZEŃSTWEM
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki
 
 
Publication date: 2018-09-30
 
 
SLW 2018;48(1):236-249
 
 
REFERENCES (29)
1.
Cooper R. (1991). The Economic Dimensions, (w:) Global Security. North American, Europen and Japanese Interdependence in the 1990s, ed. By E. Grove, Brassey’s (UK).
 
2.
Dębski S., Górka-Winter B. (red.).(2003). Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 
3.
Dowgiałło Z. et al. (zespół red.).(1998). Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, Szczecin: Wydawnictwo ZNICZ.
 
4.
Engelhard J. (red.nauk).(2011). Ekonomika przedsiębiorstw, Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwo Fachowe.
 
5.
Intriligator M.D.(1990). On the Nature and Scope of Defence Economics, Defence Economics: The Political Economy of Defence, Disarmament and Peace, v.1.,n.1, s.3.
 
6.
Keynes J.M. (1985). Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Warszawa: PWE.
 
7.
Kukułka J. (1982). Bezpieczeństwo a współpraca europejska: współzależności i sprzeczności interesów, Sprawy Międzynarodowe Nr 7.
 
8.
Kurinia S.(2010). Współczesna brytyjska myśl obronno-ekonomiczna, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej za: Stachowiak Z.(2010). Ekonomika bezpieczeństwa – dylematy powstania, rozwoju i poszukiwania swego paradygmatu, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T.97, z.2.
 
9.
Kwiatkowski S.(2001). Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych. Szkice socjotechniczne o mądrości przed szkodą, Pułtusk.
 
10.
Łepkowski W. (red.).(2002), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, wydanie 2, Akademia Obrony Narodowej ; https://pl.scribd.com/doc/9803... (dostęp 04.08.2016).
 
11.
McGuire M.C.(2000). Concepts of Defense Economics for the 21st Century, „Defence and Peace Economics” Vol.11.s.17-18.
 
12.
Ministerstwo Obrony Narodowej http://www.mon.gov.pl
 
13.
Misiuk A., Rozważania o bezpieczeństwie za: Grochowska L., Letkiewicz A., Misiuk A. (red.).(2011), Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Szczytno: Studia i materiały, t.1.
 
14.
Morawiecki M.(2017). Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywami do 2030 roku), Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lutego 2017 roku.
 
15.
Neu C, Neu C., Wolf C. (1994). The Economic Dimensions of National Security, RAND 1994/MR-466-OSD.
 
16.
Paździor M.,Szmulik B. (red.).(2012). Instytucje bezpieczeństwa narodowego, Warszawa: Skrypty Becka, Wydawnictwo C.H.Beck.
 
17.
Płaczek J.(2014). Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie. Zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa: Difin.
 
18.
Sandler T, Hartley K.(1995).The Economics of Defense, Cambridge.
 
19.
Smith R., Economics and Security: The Disciplines and Reality za: Clarke M. (ed.).(1993). New Perspectives on Security, London-New York, s.71-79.
 
20.
Stachowiak Z.(2010). Ekonomika bezpieczeństwa – dylematy powstania, rozwoju i poszukiwania swego paradygmatu, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T.97, z.2.
 
21.
Sułek M.(2000). Metodologiczne podstawy wyodrębnienia ekonomiki bezpieczeństwa państwa (w:) Kurinii, Kraca M.(red.).(2000).Ekonomika państwa średniej wielkości. Teoria i praktyka, Warszawa-Brno: Akademia Obrony Narodowej.
 
22.
Sułek M.(2008). Programowanie gospodarczo-obronne,Warszawa: Bellona.
 
23.
Tokarski J. (red.nauk).(1980). Słownik wyrazów obcych,Warszawa: PWN.
 
24.
Urbanek A. (red. nauk.).(2013), Wybrane problemy bezpieczeństwa Dziedziny bezpieczeństwa, Słupsk: Wydawnictwo Społeczno-Prawne.
 
25.
Ustawa Budżetowa na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 roku (Dz.U. RP Warszawa, dnia 4 marca 2016, poz.278).
 
26.
Ustawa Budżetowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 roku (Dz.U. RP Warszawa, dnia 17 stycznia 2017, poz.108).
 
27.
Wojtaszczyk K.A., Bezpieczeństwo państwa-koncepcja pojęć (w:) Wojtaszczyk K.A., Materska-Sosnowska A. (red. nauk.).(2009), Bezpieczeństwo państwa Wybrane problemy, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
28.
Zając J., Bezpieczeństwo państwa, (w:) Wojtaszczyk K.A., Materska-Sosnowska A. (red.nauk.).(2009), Bezpieczeństwo państwa Wybrane problemy, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
29.
Zięba R. (red.nauk).(2008). Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. 1 www.bn.apsl.edu.pl/doc/ebook/WPB_DB.pdf
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top