PL EN
ORIGINAL PAPER
FILOZOFICZNO-MORALNA INTERPRETACJA WYBRANYCH HIPOTEZ LOGISTYKI
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Publication date: 2018-09-30
 
 
SLW 2018;48(1):6-17
 
 
REFERENCES (19)
1.
Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003.
 
2.
Belk R., Wallendorf M., The scared Meaning of Money, „Journal Economic Psychology” 1990, Nr 11.
 
3.
Coyle J. J., Bardi E. J., Langrey Jr. J. C., Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002. Elias N., Zaangażowanie i neutralność, PWN, Warszawa 2003.
 
4.
Filozofia a nauka, pod. red. Z. Cackowskiego, J. Kmity i in., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1987.
 
5.
Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „ Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawa 2003.
 
6.
Gołaszewska M., Polaryzacja wartości. Aksjologia biznesu – trzy zbliżenia w aspekcie filozofii, (w:) Wyzwania moralne XXI wieku, pod red. M. Michalika, Wydawnictwo PWSBiA, Warszawa 2000.
 
7.
Kostera M., Koźmiński A.K., Wartości i normy w zarządzaniu. Cztery teatry, (w:) Etyka biznesu, pod red. J. Dietla i W. Gasparskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 
8.
Kotarbiński T., Pisma etyczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987.
 
9.
Kozielecki J., Człowiek wielowymiarowy, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1996.
 
10.
Lewicka-Strzałecka A., Granice prywatności, „Prakseologia” 2001, Nr 141.
 
11.
Maikhrovitch A., Transitional society: universal moral imperatives as a necessary factor of political and cultural progress, (w:) Wyzwania moralne XXI wieku, pod red. M. Michalika, Wydawnictwo PWSBiA, Warszawa 2000.
 
12.
Porębski Cz., Czy etyka się opłaca? Zagadnienia etyki biznesu, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 1997.
 
13.
Pratley P., Etyka w biznesie, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa 1998.
 
14.
Simmel G., Filozofia pieniądza, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997.
 
15.
Sułek M., Świniarski J., Etyka ekonomiczna jako wyzwanie XXI wieku. O pojęciu wartości (dóbr) w ekonomii i etyce, , (w:) Wyzwania moralne XXI wieku, pod red. M. Michalika, Wydawnictwo PWSBiA, Warszawa 2000.
 
16.
Sutherland S., Rozum na manowcach: Dlaczego postępujemy irracjonalnie, Książka i Wiedza, Warszawa 1992.
 
17.
Szulczewski G., Racjonalizm, postmodernizm a etyka biznesu, „Prakseologia” 2001, Nr 141.
 
18.
Wójcicki R., Konwersacja czy dyskurs? Rzecz o maksymach Grice`a i regułach domniemania, „Prakseologia” 2001, Nr 141.
 
19.
Zboroń H., Etyczny kontekst wolności gospodarczej w świetle katolickiej doktryny społecznej, (w:) Wyzwania moralne XXI wieku, pod red. M. Michalika, Wydawnictwo PWSBiA, Warszawa 2000.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top