PL EN
ORIGINAL PAPER
ANALISIS OF THE PROCESS FOR PLANNING AND MONITORING MOVEMENT OF LOADS BY ROAD TRANSPORT IN THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF POLAND WITH THE USE OF THE INFORMATION
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki
 
 
Publication date: 2018-11-02
 
 
SLW 2018;49(2):35-49
 
ABSTRACT
For almost a decade since joining NATO, the armed forces did not have an information system support-ing the management of their own transport system. For military logistics, the implementation and operation of an IT system supporting the work of transport and army forces was of significant importance from the point of view of improving the efficiency of the logistics system. Global trends in this area indicate the desire to shorten the time of operations and activities that require a lot of work through their automation. A similar philosophy also applies in the area related to the process of planning permits for journeys and monitoring the movement on public roads of dangerous, non-normative vehicles and military columns. Progressiveness of the article is manifested in the fact that in addition to the characteristics, role and tasks of the system presented in previous studies, the author additionally carried out research, evaluated the functioning and presented directions of development of the IT system code name KONWÓJ. The significance of the system has even increased since NATO decided in 2016 to strengthen its eastern flank. Consequently, this has resulted in an increased number of convoys on the roads that must be obtained by the competent transport and troop movement in order to be there. IT system KONWÓJ allows to speed up this process by electronic reconciliation, development and issuance of road traffic permits and their monitoring in real time.
 
REFERENCES (25)
1.
Kurasiński, Z. Pawlisiak M. (2013). Logistyka profesjonalnej armii. Warszawa: Wyd. WAT.
 
2.
Kurasiński, Z. (red.) (2014). Kompendium logistyka wojskowego. Warszawa: Wyd. WAT.
 
3.
MON. (2012a). Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących to¬wary niebezpieczne (Dz.U.2012, poz. 1257).
 
4.
MON. (2012b). Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu na¬le¬żącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne (Dz.U.2012, poz. 1364).
 
5.
MON. (2012c). Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2012, poz. 1368).
 
6.
MON. (2013). Transport i ruch wojsk Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, DD/4.4(B). Bydgoszcz: Wyd. MON.
 
7.
MON. (2014). Doktryna Logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, D-/4(B). Byd¬goszcz: Wyd. MON.
 
8.
MON. (2015a). Instrukcja operacyjnego wykorzystania teleinformatycznego systemu monito¬rowania położenia wojsk SI KONWÓJ, DU-4.4.4.2. Warszawa: Wyd. MON.
 
9.
MON. (2015b). Zasady wojskowego ruchu drogowego, DU-4.4.4(B). Warszawa: Wyd. MON.
 
10.
MON. (2016a). Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. zmienia¬jące rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypo¬spolitej Polskiej (Dz.U.2016, poz. 279).
 
11.
MON. (2016b). Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 11 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebezpieczne (Dz.U.2016, poz. 362).
 
12.
MON. (2017a). Materiały informacyjne Sztabu Generalnego WP. prezentacja ppt. Warszawa: Wyd. Zarząd Logistyki SG WP.
 
13.
MON. (2017b). Materiały informacyjne Dowództwa Generalnego RSZ, prezentacja ppt. War¬szawa: Wyd. Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Kierowania Ruchem Wojsk.
 
14.
MON. (2017c). Materiały informacyjne Wojskowej Komendy Transportu. prezentacja ppt. Lu¬blin: Wyd. Wojskowa Komenda Transportu.
 
15.
MON. (2018). Materiały informacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej. prezentacja ppt. War¬szawa: Wyd. www.mon.gov.pl.
 
16.
Opoczyński, K. (2016). Synteza wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg krajowych. Warzawa: Wyd. GDDKiA.
 
17.
Pawlisiak, T. (2016). System logistyczny determinantem bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczy¬pospolitej Polskiej. Warszawa: Wyd. WAT.
 
18.
Polska Zbrojna. (2016). Charakter międzynarodowy ćwiczenia Anakonda. Warszawa: Wyd. www.polska-zbrojna.pl.
 
19.
RCZPI. (2018). Produkty Resortowego Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi. (http://rczpi.wp.mil.pl/pl/inde...).
 
20.
Ślaski, P., Waśniewski, T.R. (2016). Zastosowanie dronów do inwentaryzacji magazynów otwartych wielkopowierzchniowych. Logistyka w XXI wieku, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
 
21.
Waśniewski T. R., Ślaski P. Modelowanie procesu automatycznego rozpoznawania i identyfikowania pojazdów w oparciu o technologię RFID, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5, 2018, PWE.
 
22.
Waśniewski T. R., Ślaski P., Modelowanie procesu identyfikowalności wyrobów za pomocą technologii RFID, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5, 2018,PWE.
 
23.
Waśniewski T.R., Laskowski, D., ,Wirtualne sterowanie magazynami, Systemy Logistyczne Wojsk nr 44,2016,WAT
 
24.
Waśniewski T. R.; Ignaciuk P., Osowski, Rafał; ,RFID to use customers of service, Systemy Logistyczne Wojsk nr 46, 2017, WAT
 
25.
Waśniewski T. R, Krupnik D, Sustainability of urban transportation main developments, TRANSPORT MEANS 2017,3 ,2017,KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top