PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
POTENCJAŁ OBRONY CYWILNEJ W SYSTEMIE OBRONNYM POLSKI
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
Data publikacji: 31-12-2020
 
SLW 2020;53(2):115–131
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł podejmuje tematykę Obrony Cywilnej Kraju w systemie obronnym Polski. Dokonano tu próby opisania aktualnego potencjału tej organizacji w kontekście stawianych jej zadań. Ocenę dokonano w oparciu zarówno o raporty organów kontroli państwowej, jak i posiłkując się wynikami własnych badań empirycznych przeprowadzonych na terenie województwa mazowieckiego.
 
REFERENCJE (13)
1.
GÓRSKI, S. (2016). Współczesna ochrona ludności. Aspekty prawne i organizacyjne. Szkoła Główna Służby Pożarniczej.
 
2.
JAGIEŁŁO-SZOSTAK, A. (2017). Obrona cywilna w wymiarze międzynarodowym na przykładzie Międzynarodowej Organizacji Obrony Cywilnej (ICDO)–geneza i działalność. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 11(1), 37-48.
 
3.
KACZMAREK, B., ŁEPKOWSKI, W., ZDRODOWSKI, B. (red.). (2008). Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 
4.
KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (2015). Ocena przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce za 2014 r. Warszawa: Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej PSP.
 
5.
KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (2017). Ocena przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce za 2016 r. Warszawa: Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej PSP.
 
6.
KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (2018). Ocena przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce za 2017 r. Warszawa: Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej PSP,.
 
7.
KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (2012). Ocena stanu przygotowania obrony cywilnej w Polsce. Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Warszawa: Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej PSP.
 
8.
OLEJARZ, T., (2014). Obrona cywilna w systemie obronnym państwa. Modern Management Review, vol. XIX.
 
9.
Protokół dodatkowy do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, Genewa, 8 czerwca 1977 r., (Dz. U. z 1992 r., nr 41, poz. 175).
 
10.
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI (2013). Przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju, KPB-4101-02/2011, Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli 2013,.
 
11.
SIKORA, K. (2015). Istota, zasady i struktura obrony cywilnej RP. Studia Iuridica Lublinensia, 24(1), 107-119.
 
12.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416).
 
13.
Wystąpienie pokontrolne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DKiSW-K-I-092-6/2016 (DKiSW-M-092-2/2016) z dnia 6 października 2016 r., https://archiwumbip.mswia.gov.....
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430