PL EN
ORIGINAL PAPER
PROPOSAL FOR THE PROCESS OF WAREHOUSING IN THE ENTERPRISE
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Warszawska
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Publication date: 2018-11-02
 
 
SLW 2018;49(2):6-19
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the issues of streamlining the warehouse process on the example of a real warehouse of a company distributing home appliances and electronics. On the basis of the analysis of the functioning warehouse, proposals were made to improve the warehouse process in this company. An extremely important stage of these activities was identification and analysis of warehouse processes of the surveyed enterprise.
 
REFERENCES (13)
1.
Bartosiewicz S., (2016), Doskonalenie procesu magazynowego na przykładzie branżowego centrum logistycznego, [w] podrozdział w monografii, Wyd. Politechniki Częstochowskiej.
 
2.
Bartosiewicz S., (2015), Assessment of the warehouse management in an industry logistics centre using indexing methods, Gospodarka Materiałowa&Logistyka, Nr 9.
 
3.
Bartosiewicz S., Oziębło M., (2015), Innowacyjne podejście procesowe w gospodarce magazynowej branżowego centrum logistycznego, [w:] Przedsiębiorczość i zarządzanie, Tom XVI, Zeszyt 11, Część I, Łódź.
 
4.
Dudziński Z., Kizera M., (2002), Vademecum Gospodarki Magazynowej, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o., Gdańsk.
 
5.
Dudziński Z., Vademecum organizacji gospodarki magazynowej,(2008), Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o., Gdańsk.
 
6.
Grzybowska K., (2010), Gospodarka zapasami i magazynem. Część 2 – Zarządzanie magazynem, Difin, Warszawa.
 
7.
Grzybowska K., (2012), Podstawy logistyki, Difin, Warszawa.
 
8.
Michalik J., Organizacja zapasów i gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie, Logistyka” nr 5/2011, Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania.
 
9.
Niemczyk A., (2008), Zapasy i Magazynowanie. Tom II Magazynowanie, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 
10.
Niemczyk A., Zarządzanie magazynem, (2010), Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 
11.
Staniewska E., Magazynowanie w działalności przedsiębiorstw, Logistyka” nr 5/2011, Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania.
 
12.
Waters D., (2003), Logistics. An introduction to Supply Chain Management, Palgrave Macmillan, Great Britan.
 
13.
PN-N-01800:1984 Gospodarka magazynowa - Terminologia podstawowa.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top