plenderu

Formularz recenzji

  1. Wszystkie artykuły opublikowane w Zeszytach Naukowych są recenzowane.
  2. Procedura recenzowania artykułów w „Zeszytach Naukowych” jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi w dokumencie „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.
  3. Złożone w Redakcji Zeszytów Naukowych artykuły są poddawane ocenie formalnej przez członków Komitetu Redakcyjnego i kwalifikowane do recenzji merytorycznych.
  4. Następnie są recenzowane przez niezależnych recenzentów, którymi są osoby mające tytuł naukowy lub stopień naukowy w danej dziedzinie i reputację rzetelnego recenzenta
  5. W przypadku nie podjęcia się wykonania recenzji, przez recenzenta Komitet Redakcyjny może wyznaczyć innego recenzenta.
  6. W przypadkach spornych powoływani są dodatkowi recenzenci.
  7. Opinie wszystkich recenzentów są należycie respektowane.
  8. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  9. Autor (autorzy) otrzymuje informację o wyniku przeprowadzonej recenzji.
  10. Następnie możliwa jest korespondencja z Redakcją Zeszytów Naukowych dotycząca ewentualnych uwag.

FORMULARZ RECENZJI:

POLSKI  pol
ANGIELSKI ang

 

 

Free Joomla! template by Age Themes