plenderu

Warunki zamieszczania artykułów

  1. W Zeszytach Naukowych WAT seria Systemy Logistyczne Wojsk, publikowane będą oryginalne prace naukowe, zgodne z profilem czasopisma.
  2. Do oceny zgłoszonego opracowania Komitet Redakcyjny powołuje dwóch recenzentów spośród osób posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego zatrudnionych głównie poza WAT.
  3. W przypadku tekstu w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów będzie afiliowany w instytucji zagranicznej?
  4. Recenzenci nie są znani autorom opracowania oraz drugiemu recenzentowi.
  5. W szczególnych przypadkach recenzent podpisuje oświadczenie o nie występowaniu konfliktu interesów pomiędzy nim a autorem recenzowanego opracowania (pokrewieństwo, związki prawne, konflikty, podległość zawodowa i in.).
  6. Recenzja ma postać pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o możliwość dopuszczenia bądź niedopuszczenia do publikacji zgłoszonego artykułu (formularz recenzji).
  7. W celu zapobiegania przypadkom nieuczciwości („ghostwriting” oraz „guest authorship”) autorzy proszeni są o wypełnienie deklaracji i przesłanie jej w wersji papierowej do redakcji.
  8. Autor przesyła do redakcji tekst artykułu, przygotowany według wymogów redakcyjnych (wymagania edytorskie). Artykuły stają się własnością zeszytu naukowego Systemy Logistyczne Wojsk.

 Po otrzymaniu pozytywnej recenzji, Autor przesyła do redakcji poprawiony po uwagach recenzenta egzemplarz artykułu drogą mailową.

Free Joomla! template by Age Themes