plenderu

Procedura recenzowania

 1. Wszystkie artykuły opublikowane w Zeszytach Naukowych są recenzowane.
 2. Procedura recenzowania artykułów w „Zeszytach Naukowych” jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi w dokumencie „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.
 3. Nazwisko (nazwiska) autorów artykułów są kodowane, a artykuł poddawany recenzji jest pozbawiony znamion personalnych.
 4. Złożone w Redakcji Zeszytów Naukowych artykuły są poddawane ocenie formalnej przez członków Kolegium Redakcyjnego i kwalifikowane do recenzji merytorycznych. Artykuły przechodzą wstępną ocenę przez kolegium redakcyjne, które w sposób anonimowy ocenia artykuły z zakodowanymi danymi osobowymi autora/ów artykułu i przyznaje punkty od 1 do 5.
 5. Następnie są recenzowane przez zewnętrznych niezależnych recenzentów, którymi są osoby mające tytuł naukowy lub stopień naukowy w danej dziedzinie i reputację rzetelnego recenzenta.
 6. W przypadku nie podjęcia się wykonania recenzji, przez recenzenta Komitet Redakcyjny może wyznaczyć innego recenzenta.
 7. W przypadkach spornych powoływani są dodatkowi recenzenci.
 8. Opinie wszystkich recenzentów są należycie respektowane.
 9. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 10. Autor (autorzy) otrzymuje informację o wyniku przeprowadzonej recenzji.
 11. Następnie możliwa jest korespondencja z Redakcją Zeszytów Naukowych dotycząca ewentualnych uwag.

Artykuły należy przesłać drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracji artykułów - REJESTRACJA

Free Joomla! template by Age Themes