PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
TRANSPORT KOLEJOWY W PRZEWOZACH WOJSKOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki Zarządzania, Instytut Logistyki
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
Data publikacji: 31-12-2019
 
SLW 2019;51(2):117–128
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Jednostki i instytucje wojskowe realizują zadania szkoleniowe i operacyjne poza miejscem stałej dyslokacji. Zachodzi zatem konieczność przemieszczenia sił i środków na poligon czy też miejsce operacyjnego wykorzystania. Biorąc pod uwagę parametry i ilość sprzętu wojskowego zasadne jest korzystanie w przewozach wojskowych z możliwości transportu kolejowego. Mając na względzie konieczność zaspokojenia potrzeb gospodarki narodowej, jednostki i instytucje wojskowe chcąc korzystać z możliwości przewozowych transportu kolejowego zobowiązane są przestrzegać określonych procedur. Ogół spraw organizacyjnych na czas pokoju jest uregulowany odpowiednimi dokumentami normatywnymi. Jednocześnie jednostki i instytucje wojskowe są poddawane cyklicznemu szkoleniu, co stwarza przesłanki poprawnego korzystania z transportu kolejowego w przewozach wojskowych.
 
REFERENCJE (10)
1.
Dz. U. z 2016 r. poz. 226, „Regulamin o międzynarodowym przewozie kolejami towarów niebezpiecznych, stanowiący dodatek do Konwencji COTIF /Konwencji o międzynarodowych przewozach kolejami/”
 
2.
Dz.U. z 2000r nr 9 poz. 130, „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 stycznia 2000 roku w sprawie warunków przewozu rzeczy, które ze względu na kształt, rozmiary lub masę albo drogę przewozu mogą powodować trudności transportowe”
 
3.
Główny Urząd Statystyczny. (2018). Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
6.
INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH. (2014). Zasady przewozu wojsk transportem kolejowym DU-4.4.1/B/.Warszawa: Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.
 
7.
LIBERADZKI, B., & MINDUR, L. (Eds.). (2006). Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB.
 
8.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ. (2018). Program Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017-2026. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 
9.
PAWLISIAK, M. (2016). System logistyczny determinantem bezpieczeństwa sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wojskowa Akademia Techniczna.
 
10.
Porozumienie w sprawie zasad realizacji i sposobu rozliczeń finansowych za usługi przewozowe świadczone przez PKP Cargo S.A. na rzecz jednostek organizacyjnych resortu Obrony Narodowej, Warszawa. 2007.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430