PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
STOPA ZWROTU I RYZYKO INWESTOWANIA W WALORY SPÓŁEK BRANŻY INFORMATYCZNEJ NOTOWANYCH NA RYNKU PODSTAWOWYM GPW
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Systemów Finansowych
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Daniel SZANIEWSKI   

daniel.szaniewski@pw.edu.pl
Data publikacji: 30-06-2020
 
SLW 2020;52(1):159–170
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W niniejszym artykule przyjrzano się stopom zwrotu z akcji sześciu podmiotów reprezentujących sektor nowoczesnych technologii. Badaniem objęto łącznie 96 miesięcy. Przeprowadzono również analizę ryzyka specyficznego, powiązanego z walorami wybranych podmiotów oraz systematycznego, pokazującego związek między tymi walorami, a zmianami zachodzącymi na giełdowym parkiecie.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (11)
1.
BIEŃ, W. (2000). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
 
2.
DUDKOWSKA, A. (2019). Analiza i ocena ryzyka inwestowania w walory wybranych spółek notowanych na rynku podstawowym GPW. W Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 41.
 
3.
GĄSIORKIEWICZ, L. (2011). Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
4.
GĄSIORKIEWICZ, L. PAZIO, W.J. (2017). Mierniki oceny bieżącej i inwestycyjnej działalności przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
5.
MŁODZIANOWSKI, P. DUDKOWSKA, A. (2017). Badanie stóp zwrotu i ryzyka inwestycyjnego akcji wybranych spółek giełdowych na podstawie danych uporządkowanych. W R. Walczak i K. Osiecka (red.), Modern Problems of Economic Development. Current Challenges of Economics in Theory and Practice. Płock: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.
 
6.
PAZIO, W.J. (2002). Analiza finansowa i ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
7.
PAZIO, W.J. (2002). Zarządzanie finansami. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
8.
PAZIO, W.J. (2010). Metody pomiaru ryzyka inwestowania w akcje na rynku kapitałowym. W L. Gąsiorkiewicz, L. i J. Monkiewicz (red.), Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji (s. 124-150). Warszawa: C.H. Beck.
 
9.
POMYKALSKA, B. POMYKALSKI, P. (2007). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
TARCZYŃSKI, W. (2017). Fundamentalny portfel papierów wartościowych jako alternatywa dla modelu Markowitz’a. W A. Szymańska (red.), Ubezpieczenia i finanse. Rozwój i Perspektywy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
11.
SZANIEWSKI, D. (2019). Analiza fundamentalna wybranych spółek branży gier notowanych na rynku podstawowym GPW. W L. Gąsiorkiewicz, L. i J. Monkiewicz (red.), Wyzwania współczesnych rynków finansowych (s. 185-207). Warszawa: Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430